Sökning: "abused women s experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden abused women s experiences.

 1. 1. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER

 2. 2. “Då går hon” : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete och erfarenhet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Englund; Vilma Lindkvist; Adeline Merborn; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence IPV ; Abused women; Leaving processes; Women s Shelters; Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnor; Uppbrottsprocesser; Kvinnojourer;

  Sammanfattning : Kvinnojourer i Sverige utför varje dag ett viktigt arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Denna studie syftade till att undersöka de som arbetar på kvinnojourers erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser och om dessa erfarenheter har ändrat deras arbetssätt med att hjälpa andra våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Att våga se, fråga och agera : En litteraturöversikt om sjuksköterskans erfarenheter av att vårda våldsuttsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jessica Andersson; Linette Mellén Molldén; Lina Thorén; [2020]
  Nyckelord :abused women; care; experience; literary review; nurse; person centered; qualitative; relationship; violence.; erfarenhet; kvalitativ; litteraturöversikt; nära relation; personcentrerad vård; sjuksköterska; våld; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation definieras av att begå skadliga handlingar mot en intim partner. Mäns våld mot kvinnor kan leda till omfattande skador. Sjuksköterskan utgör en viktig roll i screeningen av våld, samtidigt är dåligt bemötande är en vanlig upplevelse hos utsatta kvinnor i mötet med vården. LÄS MER

 4. 4. PARTNERVÅLD : En kvalitativ studie om kuratorers upplevelser kring varför kvinnor stannar kvar hos en våldsam partner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emilia Olsson; Mina Torakai; [2020]
  Nyckelord :Partner violence; Abused women; Normalization; Counselors; Experiences; Partnervåld; Våldsutsatta kvinnor; Normalisering; Kuratorer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos kuratorer som arbetar med kvinnor utsatta för partnervåld kring vad det är som påverkar kvinnors val att stanna kvar hos en våldsam partner. En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Barnhandläggares erfarenhet av att möta våldsutsatta pappor : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marthina Jensen; [2019]
  Nyckelord :Våldsutsatta pappor; socialsekreterare; våld i nära relation; genus; idealiskt offer idealisk gärningsperson; maskulinitet; våldsstrategier; situationsbundet våld; systematiskt våld;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand what type of experience the social workers in child protection, in the children and family unit at the social services, have of working with fathers and their children exposed to domestic violence and identify construction of genders bias to the social workers in child protections work. I intend to analyze the experiences of the social workers in child protection had with working with battered fathers and children by Johnssons (1995) and Isdal (2017) psychological strategies that’s been used in strategies in practices of abuse, situational abuse, systematic abuse, the theories of gender and masculinities and Nils Christies theory of the ideal victim. LÄS MER