Sökning: "abused women"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden abused women.

 1. 1. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER

 2. 2. Ett genusperspektiv på våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Arcabic; Nilufar Azizi; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Socialt arbete; Genus; Våldsutsatta män; Våldsutövande kvinnor; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how Swedish newspapers portray abused men and abusing women in domestic violence. The main method used is qualitative content analysis to answer the research questions. The secondary method used is quantitative content analysis to be able to quantify categories and themes that appeared in the empirical material. LÄS MER

 3. 3. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER

 4. 4. Självkonstruktion och offerdiskurser - en kvalitativ studie av kvinnor som har utsatts för våld av en manlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Irma Avdic; Lovisa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Self-construction; battered women; shame; the ideal victim; control; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of women who are exposed to domestic violence by their male partners. We have examined how battered women both draw from and reject victimdiscourses in their processes of self‐construction and how available “victim” discourses affected these women's views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 5. 5. Varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer. : Professionellas uppfattningar och arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sally Fatoohi; Nadine Koch; [2020]
  Nyckelord :Professionals; domestic violence; abused women; normalization process and the traumatic bond.; Professionella; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; normaliseringsprocessen och det traumatiska bandet.;

  Sammanfattning : I den här studien har ämnet våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor uppmärksammats. Anledningar till att kvinnor valde att stanna i våldspräglade relationer undersöktes, och vidare hur man arbetade med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER