Sökning: "academic literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden academic literacy.

 1. 1. Skolbesök i en botanisk trädgård betraktat ur ett likvärdighetsperspektiv. Tillgång, tillgänglighet och elevers meningsskapande

  Master-uppsats,

  Författare :Karen Otto; [2021-04-28]
  Nyckelord :informal science education; non-formal learning; botanical garden; equity; science literacy; cultural capital; scientific capital;

  Sammanfattning : According to results from the latest PISA-test, academic achievements of Swedish students in science are increasingly dependent on the students' social background as well as on theirschool's overall socioeconomic status. This is alarming with regard to the fact that scientific literacy is recognized as important for the ability to make decisions on science-based issues inone's daily life, both at a personal and at a societal level. LÄS MER

 2. 2. Internationella studenters uppfattningar om litteracitetspraktiker utifrån ett flerspråkighetsperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2020-02-17]
  Nyckelord :literacy; multilingualism; educational linguistics; Swedish a second language;

  Sammanfattning : The last decade has seen a large influx of international students enrolling in Swedish universities, some of whom seem unfamiliar with the literacy taught within in their subjects. From a multi-lingual perspective and within a social-cultural framework this thesis project has explored three commom challenges with academic literacies in pre-paratory courses for international students: referencing, personal pronouns in aca-demic writing and the use of digital tools. LÄS MER

 3. 3. Ångest på biblioteket : En analys av fenomenet library anxiety ur ett begreppshistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Andersson; Josef Möller; [2020]
  Nyckelord :library anxiety; library literacy; library instruction; information anxiety; information overload; literacies; academic library; students; library users; librarians; librarianship; biblioteksångest; bibliotekarieprofessionen; kompetenser; litteraciteter; biblioteksdidaktik; bibliotekarier; användarstudier;

  Sammanfattning : Library anxiety has been a concept since 1986, when Constance A. Mellon coined the phenomenon through her qualitative study on feelings that students experienced when interacting with academic libraries. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg och barns litteracitet i förskolan : en vetenskaplig essä om digitalisering i förskolanoch pedagogens kompetens

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adrineh Moradi Masihi; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; literacy; multimodality; competence development; Digitalisering; litteracitet; multimodalitet; kompetens utveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the preschool teachers’ understanding of digital competence in preschool and their use of it to create learning situations for children in the form of increased opportunities for literacy. Digitalization has been given a lot of space in the latest revised curriculum of the preschool (2018). LÄS MER

 5. 5. Räcker språket till för högskolestudier? : Om Tisus, högskolans behörighetskrav i svenska och de faktiska språkbehoven på högskolan.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Mia Monica Nyberg; [2020]
  Nyckelord :high stake; language testing; academic literacy; phenomenography; high stake; Tisus; akademisk litteracitet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med den här masteruppsaten är huvudsakligen att undersöka hur Tisus, ett språkprov som kan ge behörighet i svenska för universitetsstudier, uppfattas av testtagarna. Detta görs medelst en enkät med 227 respondenter, varav drygt hälften hade godkänts på testet och de övriga hade underkänts. LÄS MER