Sökning: "accounting disclosures"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden accounting disclosures.

 1. 1. CSR-disclosures in the banking industry - A dive into the Swedish development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hugo Fredriksson; Fredrik Himmelmann; [2020-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. A directive to change the wor(l)d of sustainability reporting - An initial examination of non-financial disclosure by Swedish companies in light of the Directive 2014/95/EU

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matilda Dahlenborg; Ellen Rohlén; [2020-07-01]
  Nyckelord :Directive 2014 95 EU; non-financial information; regulatory effect; comparability; mandatory disclosure; flexibility;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. The Power of Words: Sustainability Reporting as a Hegemonic Practice

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Douglas Kressner; Sorosh Sang; [2020]
  Nyckelord :Social Accounting; Discourse; Hegemony; Identity Construction; Supply Chain Sustainability;

  Sammanfattning : This paper investigates how H&M have represented itself as sustainable in relation to worker challenges in its transnational supply chain in 21 publicly available corporate reports from 1998 and 2018. This period captures the emergence of sustainability disclosures and the development of corporate reporting on worker-challenges in the supply chain within the context of the study, the fast-fashion industry. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning inom bemanningsbranschen : En longitudinell fallstudie över hur fyra företag inom bemanningsbranschen redovisar humankapital i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Läckgren; Wilma Öholm; [2020]
  Nyckelord :Reporting of sustainability; voluntary disclosure; mandatory disclosure; Hållbarhetsredovisning; frivilliga upplysningar; obligatoriska;

  Sammanfattning : Bakgrund Humankapitalet är en viktig del i företaget med anledning av att det är essentiellt i den dagliga affärsverksamheten samt att det är en viktig immateriell resurs där kunskap, nätverk av relationer och kulturell styrka bidrar till företagets framgång. I och med samhällets utveckling består företag idag till allt större del av humankapital men trots detta råder det inte samstämmighet för hur humankapital ska redovisas i årsredovisningarna. LÄS MER

 5. 5. Styrelseegenskapers påverkan på efterlevnaden av IFRS 2 : En studie om efterlevnad av upplysningskrav och kvantiteten av noter i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viola Andersson Aronsson; Emad Barsoum; [2020]
  Nyckelord :Compliance; disclosure requirements; board members characteristics; disclosure quantity; disclosure overload; IFRS 2; share-based payments; Regelefterlevnad; upplysningskrav; styrelseegenskaper; kvantitet av upplysningar; informationsöverflöde; IFRS 2; aktierelaterade ersättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Upplysningar är ett ämne som ofta förekommer i den internationella redovisningsdebatten eftersom det utgör en nyckelfaktor för att förstå företagens finansiella rapporter. Det har även funnits ett intresse att förklara efterlevnadsnivån, där en stor del av forskningen undersökt företagsspecifika egenskapers påverkan på efterlevnaden. LÄS MER