Sökning: "achievement in mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden achievement in mathematics.

 1. 1. Prestationer i TIMSS : skillnader i elevers testresultat.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Larsson; Anna Tellander; [2018]
  Nyckelord :TIMSS; prestation; matematik; skillnader; faktorer; variabler;

  Sammanfattning : Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) undersöker, vart fjärde år, kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs fyra och årskurs åtta. Över 50 länder deltar i TIMSS och den sammanställda datan granskas av forskare. LÄS MER

 2. 2. Digitala eller analoga läromedel i matematik : En fenomenografisk studie om högstadieelevers uppfattningar av digitala läromedel jämfört med analoga i matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Malmqvist; [2018]
  Nyckelord :Digital teaching materials; analogue teaching materials; digitizing; one-to-one; phenomenography; Digitala läromedel; analoga läromedel; digitalisering; en-till-en; fenomenografi;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i svensk skola är en process som pågått under lång tid och från höstterminen 2017 finns nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om förstärkt digital kompetens (Skolverket, 2017). Kommuner satsar på att ge varje elev ett digitalt hjälpmedel i form av en bärbar dator eller lärplatta. LÄS MER

 3. 3. Tror jag att jag kan det här? : En kvantitativ studie om elevers tilltro till sin egen matematiska förmåga i relation till faktisk prestation i metod-och problemlösningsuppgifter 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sarah Algotsson; [2018]
  Nyckelord :Self-assessment; confidence; self-perception; method ability; problem solving ability; mathematics; accomplishment; self-efficacy; symbolic interactionism; mathematical ability; tasks; Självskattning; tilltro; självuppfattning; metodförmåga; problemlösningsförmåga; matematik; prestation; själveffektivitet; self-efficacy; symbolisk interaktionism; matematisk förmåga; matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa forskningsrapport inriktar sig på hur elever uppfattar sin egen matematiska förmåga, vilken grad av tilltro eleverna har till sin förmåga och hur de presterar i matematikämnet med särskilt fokus på metod- och problemlösningsuppgifter. Den litteratur som ligger till grund för studien baseras på vad det innebär att tro på sin egen förmåga, förmågan att kunna värdera sig själv och sin förmåga samt matematikuppgifters betydelse för skapandet av självuppfattning och tilltro till den egna förmågan. LÄS MER

 4. 4. Algebra - "det där med x och det" : En kvalitativ studie om elever med låga prestationer i matematik och deras upplevelse och problematik inom algebra i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Höglund; [2018]
  Nyckelord :algebra; education; low achievement; mathematics; upper secondary school; vocational program; algebra; gymnasieskolan; låga prestationer; matematik; undervisning; yrkesförberedande;

  Sammanfattning : Algebra is an important part of the Swedish curriculum and is something that many students have difficulties with. Every student in upper secondary school in Sweden has to be given opportunities to develop their knowledge according to the curriculum. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitets inverkan på elevers skolresultat : med fokus på matematik och självförtroende

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rasmus Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; matematik; idrott och hälsa; självförtroende;

  Sammanfattning : Inledning: Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. LÄS MER