Sökning: "acquisistion of e-commerce"

Hittade 1 uppsats innehållade orden acquisistion of e-commerce.

  1. 1. Anskaffning av e-handelssystem för B2B-företag : En fallstudie som belyser viktiga faktorer som påverkar adoptionen av e-handel bland små och medelstora företag i Sverige

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Alexander Nilsson; [2018]
    Nyckelord :E-commerce; e-commerce system; SME; e-business; acquisistion of e-commerce; E-handel; e-handelssystem; SME; e-business; anskaffning av e-handel;

    Sammanfattning : Tack vare e-handel kan företag erhålla en mycket större kundgrupp över hela världen och även öka sin egen effektivitet. Därför önskar företag anpassa sig för att hålla sig konkurrenskraftiga. LÄS MER