Sökning: "actionfilm genus"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden actionfilm genus.

 1. 1. Hur gestaltas genus bland actionhjältar? : En analys av The Hunger Games och The Maze Runne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :The Hunger Games; The Maze Runner; actionhjältar; actionfilm; genus; karaktärsklockan; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs en kvinnlig och en manlig hjälte, utifrån ett genusperspektiv, isamtida actionfilm för att se hur de framställs. Syftet med denna uppsats är attundersöka om den kvinnliga hjälten verkligen utmanar stereotyperna. De filmernasom analyseras är The Hunger Games och The Maze Runner. LÄS MER

 2. 2. Ensam, vacker och lite naken : En undersökning av kvinnligt och manligt i romantiska komedier och actionfilmer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Åhlén; Aila Stefansdotter-Franck; [2014]
  Nyckelord :Action; dagordningsteori; film; genus; gestaltning; massmedier; påverkan; romantisk komedi;

  Sammanfattning : Titel: Ensam, vacker och lite avklädd – en undersökning av kvinnligt och manligt i romantiska komedier och actionfilmer Författare: Aila Stefansdotter-Franck och Ida Åhlén Kurs, termin och år: Vetenskaplig rapport C, HT 2013 Antal ord i uppsatsen: 20 457 Problemformulering och syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ofta och hur kvinnor respektive män gestaltas i de fyra actionfilmer och fyra romantiska komedier som setts av flest personer på svenska biografer under 2013 Metod och material: Metodtriangulering med kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, av ett strukturerat urval bland de filmer som setts mest på bio i Sverige under 2013. Huvudresultat: Könsfördelningen är mer ojämn i actionfilmerna – kvinnorna utgör 21 procent av karaktärerna, männen 79 procent – än i de romantiska komedierna, där fördelningen är 45 kvinnor och 55 män. LÄS MER

 3. 3. “I heard gunfire, thought you might need some help” : En semiotisk studie av tre samtida actionhjältinnor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Julia Earnshaw Staberg; [2013]
  Nyckelord :Actionhjältinnor; hjältar; actionfilm; genus; representation; stereotyper; Semiotik; Salt; Resident Evil:retribution; Sucker Punch;

  Sammanfattning : Denna undersökning berör de genuskonstruktioner som finns i skapandet av actionhjältinnor. Jag har valt att undersöka Salt (2010) Sucker Punch (2011) samt Resident Evil:Retribution (2012) Undersökningens frågeställningar är,Hur motiveras användande av våld då det utförs av kvinnliga actionhjältinnor?Vilka arketyper går att urskilja i representationerna av kvinnliga actionhjältinnors våldsutövande?Vilka symboler går att urskilja i kvinnliga actionhjältinnors utövande av våld?Min undersökning grundar sig i teorier om genus med utgångspunkt i Raewyn Connel, för att vidare knyta det samman till Stuart Halls representationsteorier samt stereotypifiering. LÄS MER

 4. 4. Den amerikanske piprökande mannens fall : En studie av mans och kvinnoroller i amerikanska actionfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Daniel Ojanlatva; [2006]
  Nyckelord :Filmhistoria; Genus; Könsroller; Hemmafru; Actionfilm;

  Sammanfattning : Jag har valt att göra en undersökning om mans- och kvinnoroller i amerikanska actionfilmer från femtiotalet fram till tvåtusentalet. Främst har jag fokuserat mig på kvinnans position i dessa filmer och gjort en återkommande jämnförelse med den amerikanska hemmafrun som ett begrepp på femtiotalet. LÄS MER