Sökning: "activated sludge process"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden activated sludge process.

 1. 1. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av return activated sludge deoxygenation (RAS-DeOx) i membranbioreaktor pilotlinje vid Hammarby Sjöstadsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Taylor; [2019]
  Nyckelord :Wastewater treatment plant; denitrification; MBR; nitrification; RAS-DeOx; reject water; Avloppsreningsverk; denitrifikation; MBR; nitrifikation; RAS-DeOx; rejektvatten;

  Sammanfattning : Vid Hammarby Sjöstadsverk drivs en pilotanläggning som är en mindre skala av det framtida avloppsreningsverket i Henriksdal. Delar av reningsprocessen består av membranbioreaktorer. I pilotanläggningen finns en zon kallad RAS-DeOx dit returslammet från membrantankarna och rejektvattnet från slambehandlingen leds. LÄS MER

 3. 3. Environmental Impact of Wastewater Treatment - A Study of Membrane Bioreactor and Iso-Disc Technologies from a Life Cycle Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Isabelle Zilling; Krister Lestander; [2019]
  Nyckelord :MBR technology; Iso-Disc technology; Life cycle assessment; Wastewater treatment; Conventional activated sludge process; Activated sludge process; Electricity mix; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study evaluates and compares two different wastewater treatment technologies from a life cycle perspective. The evaluating technologies are Membrane Bioreactor (MBR) technology with a microfiltration membrane and Iso-Disc technology. LÄS MER

 4. 4. Impact on carbon emissions applying the sustainable EffiSludge wastewater treatment concept to the Nordic pulp- and paper industry

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Disa Donnér; [2018]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Biomethane; Carbon footprint; EffiSludge; Pulp- and papermill wastewater treatment; Waste activated sludge;

  Sammanfattning : The pulp- and paper industry (PPI) faces a great challenge in finding new ways to reduce its overall carbon emissions. Large quantities of water are used in the pulp- and paper making process. In this context, a more sustainable wastewater treatment with a lower carbon footprint is of relevance for the PPI. LÄS MER

 5. 5. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER