Sökning: "active learning"

Visar resultat 1 - 5 av 677 uppsatser innehållade orden active learning.

 1. 1. Driver Behavior Classification in Electric Vehicles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FEDERICA COMUNI; CHRISTOPHER MÉSZÁROS; [2021-07-06]
  Nyckelord :Aggressive driver behavior; Driver behavior classification; Self-attention; Recurrence plots; active learning; Active deep dropout; Gradual pseudo labeling;

  Sammanfattning : Studies have shown that driving style affects the energy consumption of electric vehicles, with aggressive driving consuming up to 30% more energy than moderate driving. Therefore, modeling of aggressive driving can provide a more precise estimation of the energy consumption and the remaining range of a vehicle. LÄS MER

 2. 2. Att kunna skapa en tillgänglig fysisk miljö : - en fallstudie om faktorer och hänsynstaganden i en konceptförskolas byggprocess

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alina Linerstad; [2021]
  Nyckelord :Physical environment; accessibility; concept preschool; relational dynamic systems theory; ecological systems model; Fysisk miljö; tillgänglighet; konceptförskola; relationell dynamisk systemteori; ekologisk systemmodell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer och hänsynstaganden som legat till grund i en byggprocess när en ny konceptförskola planerats i relation till barns utveckling och lärande i den fysiska miljön. Genom en fallstudie har en specifik byggprocess undersökts genom semistrukturerade digitala intervjuer tillsammans med två förskolerektorer, en lokalplanerare, en tillgänglighetssakkunnig samt byggentreprenadens projektledare och två arkitekter som ses som byggprocessens nyckelpersoner. LÄS MER

 3. 3. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Grupparbetets och gruppindelningens betydelse för elevers inlärning : En studie om hur lärare använder grupparbeten för att främja elevers lärande i svenskämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Beatrice Magnusson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how teachers in the subject Swedish in primary school use group work to promote students' learning. The questions that have been answered are which factors control how teachers choose to create study groups and what factors affect how often, when and how teachers choose to work with study groups. LÄS MER

 5. 5. An Interactive Online Application for Active Learning using Escape Rooms

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Bleichner; Christoffer Nyberg; Nils Hermansson; Sebastian Fällman; [2021]
  Nyckelord :escape room; education; online; 3D; virtual;

  Sammanfattning : As the pandemic of 2020 broke out there was an increase in the use of virtual meeting rooms as a platform for holding online lectures. The usefulness of being able to attend a lecture comfortably from home cannot be denied, however participants report feeling less engaged in lectures when studying remotely. LÄS MER