Sökning: "activity based work and work environment"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden activity based work and work environment.

 1. 1. Maintaining well-being when working remotely : Work habits of employees at a geographical IT office in Sweden during the COVID-19 pandemic, their perceived well-being and productivity

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Henrik Sigeman; My Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Remote work; geographical IT; well-being; productivity;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has in many ways changed how we live our lives. As a means to decrease the risks, working at a distance is now common for most employees during the pandemic. A problem that has arisen is getting overall information on how employees well-being and productivity has been affected by the new forced work environment. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdspersonalens upplevelser av överrapportering när patienten anländer med ambulans till akutmottagning : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Olsson; Johanna Alldén; [2021]
  Nyckelord :Handover; patient handover; emergency department; ambulance; healthcare staff; experience; communication; Överrapportering; patientöverlämning; akutmottagning; ambulans; sjukvårdspersonal; upplevelser; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutsjukvård bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av verksamhet och plats och innefattar både ambulanssjukvård och akutmottagningar där legitimerade sjuksköterskor eller kvalificerad personal arbetar. Överlämningen innebär en process som involverar överförande av information samt en övergång av vård till nästa vårdgivare. LÄS MER

 3. 3. Alla barns och elevers rätt till en tillgänglig lärmiljö : En studie i specialpedagogens möjligheter till utveckling av lärmiljöer genom handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Henborg-Andersson; Elisabeth Duvborn; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Accessible learning environment; Collaboration; Inclusion; Participation; Sociocultural perspective; Supervision; Delaktighet; Handledning; Inkludering; Samarbete; Sociokulturellt perspektiv; Tillgänglighet; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en vision om att kunna göra skillnad för alla barn i skolan när det handlar om en tillgänglig lärmiljö. Speciellt i de lägre skolåren sker övergångar varje år från förskola till förskoleklass och till sist in i årskurs ett. LÄS MER

 4. 4. Vad säger rumsformen? : En studie om hur rumsformer kan kommunicera olika aktivitetszoner i ett aktivitetsbaserat utomhuskontor för högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yasmine El-Zein; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; activity-based outdoor office; spatial form; activity zones; communication; outdoor environment; cognition; availability.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; aktivitetsbaserat utomhuskontor; rumsform; aktivitetszoner; kommunikation; utomhusmiljö; kognition; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : This is a thesis in the field of information design with a spatial design focus. The purpose of the study has been to investigate how methods and theories in information design can be applied to communicate and inform activity zone functions in activity-based outdoor offices within the spatial form of the room. LÄS MER

 5. 5. Nyfikna pedagogers möten mednaturvetenskapliga fenomen : En kvalitativ studie om pedagogisk innehållskompetenssom förutsättning för undervisning i naturvetenskap iförskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Svan; Anette Hermansson; [2021]
  Nyckelord :CoRe; didaktisk kunskap; erfarenheter; naturvetenskap; PCK; socialkonstruktivism; utomhusmiljö; ämneskunskap.;

  Sammanfattning : Forskning visar att undervisning av naturvetenskap i förskolans utemiljö främst innefattar ämnetbiologi men däremot förekommer inte kemi och fysik i samma utsträckning, vilket kan bero påbristande självförtroende och otillräcklig kunskap. Det är viktigt att barn redan i förskolan får mötade naturvetenskapliga ämnena och pedagogers PCK är en grundläggande faktor för barns utvecklingoch lärande. LÄS MER