Sökning: "adhd arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden adhd arbetsterapi.

 1. 1. Effekterna av samspelsträning för barn med ADHD : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Terese Nilsson; Ulrika Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Interventioner; attention deficit hyperactivity disorder; social interaktion; behandlingsresultat.;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en varaktig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med symtom som hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsstörning, eller en kombination av dessa. Bland barn och ungdomar är det en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och kan leda till svårigheter med självkontroll, tålamod och sociala interaktioner. LÄS MER

 2. 2. Interventioner för vuxna med ADHD och dess tillämpning till upplevda svårigheter inom arbetslivet : En litteraturöversikt med systematik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Maria Sellander; Emelie Wikner; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet; Psykoedukation; Kognitiv beteendeterapi; Mindfulness; Stödjande insatser; Arbetsförmåga;

  Sammanfattning : Kärnsymptomen inom ADHD innefattar hyperaktivitet/ impulsivitet, och ouppmärksamhet. Ytterligare symptom är nedsättningar i exekutiv funktion, känslo- och beteendemässig reglering och en ökad känslighet för stimuli. Inom arbetslivet blir bristande exekutiva funktioner och sociala interaktioner påtagliga för vuxna med ADHD. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av arbete i skolan för elever med ADHD och/eller autism : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Julia Eklund; Hanna Wadsten; [2019]
  Nyckelord :Activity; Neuropsychiatric disorder; Occupational therapy interventions; participation; Aktivitet; Arbetsterapeutiska interventioner; Delaktighet; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att elever med funktionsnedsättning uppger att de trivs sämre i skolan, de upplever ofta högre krav och mer stress från skolarbetet än övriga elever. Arbetsterapi inom skolmiljö riktar sig mot att möjliggöra en stödjande miljö för individen. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter och konsekvenser i dagligt liv för vuxna med ADHD och arbetsterapeutiska interventioner för denna grupp : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Henrik Andersson; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; arbetsterapi; ordning; organisat-ion; motivation;

  Sammanfattning : Vuxna med ADHD är en grupp som upplever problem med att utföra vardagliga nödvändiga aktiviteter och som lätt utvecklar olika rolldysfunktioner genom livet. Det är viktigt att undersöka vilka erfarenheter och konsekvenser i vardagen som vuxna med ADHD erfar för att på ett effektivt sätt kunna möta upp och effektivt underlätta för patientgruppen. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Bergman; Karin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Clinical reasoning; Attention Deficit Hyperactivity Disorders; Children; arbetsterapi; kliniskt resonemang; Attention Deficit Hyperactivity Disorders; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD. Metod: Studien var baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka arbetsterapeuternas kliniska resonemang och erfarenheter. LÄS MER