Sökning: "adhd dyslexi"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden adhd dyslexi.

 1. 1. En intervjustudie om hur ASL fungerar för elever med NPF-problematik. : Verksamma klasslärare och speciallärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnéa Röde; [2019]
  Nyckelord :ASL; Att skriva sig till läsning; iWTR; Integrated Write to Learn; NPF; ADHD; autism; koncentrationssvårigheter; Concentration Difficulties; Attention Deficit;

  Sammanfattning : Det finns en koppling mellan NPF-problematik och Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, vilket gör att läs- och skrivinlärningen kan bli extra bekymmersam för elever med NPF-problematik. Detta gör att det finns en svenskämnesdidaktisk vinst i att ta reda på hur metoder som används i läs- och skrivundervisningen fungerar ur ett NPF-perspektiv. LÄS MER

 2. 2. How Digital Tools are Used and Perceived by Students with Dyslexia and Teachers within the Swedish Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Cornelia Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how digital tools are used and perceived by students with dyslexia and their teachers within a number of English classrooms in the Swedish upper and lower secondary school. The study is based on five interviews. LÄS MER

 3. 3. Med eller utan brus? : En studie om ordavkodning, läsförståelse och arbetsminne.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Bodil Rothén; Ellen Torstensson Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsminne; auditivt vitt brus; dyslexi; fonologiska svårigheter; komorbiditet; koncentrationssvårigheter; läsförståelse; läs- och skrivsvårigheter; ordavkodning; visuellt pixel-brus; uppmärksamhetssvårigheter;

  Sammanfattning : När vi som lärare och blivande speciallärare ser att den beprövade erfarenheten inte räcker för att alla elever ska nå en snabb och säker ordavkodning behöver vi kunskap baserat på vetenskaplig grund för att kunna ge elever i läs- och skrivsvårigheter rätt stöd och hjälp vilket är en utmaning för lärare och forskare. Då tidigare forskning har visat att ett auditivt vitt brus har en påverkan på koncentrationen för elever med ADHD, skulle det också, med tanke på komorbiditeten mellan läs- och skrivsvårigheter och uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter kunna ha en liknande effekt på läsning för elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi. LÄS MER

 4. 4. De dolda superkrafterna : En studie i barnlitteratur med fokus på funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zaynab Hamid; Astrid Gullström Öhlin; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Aspergers syndrom; autism; barnlitteratur; dyslexi; funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionsvariation; högfungerande autism; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur karaktärer med funktionsvariation gestaltas i några barnböcker. Detta genomfördes genom att välja och analysera sex olika barnböcker i vilka huvudkaraktären har en funktionsvariation. LÄS MER

 5. 5. Ordflöde och läsförmåga hos studenter med och utan dyslexi : En undersökning av FAS, djurflöde och verbflöde

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Zeinab Shareef; [2017]
  Nyckelord :verbal fluency; semantic fluency; action fluency; letter fluency; developmental dyslexia; phonological awareness; RAN; rapid automatized naming; ordflöde; semantiskt ordflöde; FAS; djurflöde; verbflöde; fonologiskt ordflöde; fonologisk medvetenhet; fonologisk förmåga; dyslexi; snabb automatiserad benämning;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte. Ordflödestest undersöker en persons förmåga att generera så många ord som möjligt under en minut. Orden kan börja på en viss bokstav eller tillhöra en särskild kategori. FAS är ett vanligt ordflödestest där orden som ska genereras börjar på bokstäverna F, A och S. LÄS MER