Sökning: "adhd förr"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden adhd förr.

 1. 1. Strategier för kunskapsutveckling för elever med ADHD- En textanalytisk studie för tidsperioden 1980-2018

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jessica Dahllöf; [2019-07-02]
  Nyckelord :attention; deficit; disorder; with; hyperactivity; ADHD; teacher; strategies; education;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en litteraturstudie som undersöker vilka strategier som lärare kan använda sig av när de undervisar elever med ADHD, vilka skrivits fram under åren. Studien utgår från två tidsperioder. Artiklar skrivna mellan 1980-1997 samt 1998-2018. LÄS MER

 2. 2. ADHD och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Helena Nilsson; [2012]
  Nyckelord :ADHD; Inkludering; Integrering; Specialundervisning; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur lärare och specialpedagoger på en skola definierar begreppet inkludering och hur de tänker kring och arbetar med inkludering av elever med diagnosen ADHD. Vidare har även syftet varit att ta reda på hur skolformen har sett ut för elever med ADHD sedan diagnosen kom. LÄS MER

 3. 3. Det var bättre förr- En kvalitativ studie om pedagogers tankar om koncentrationssvårigheter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Hallberg; [2009]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; ADHD; Systemteori; Str;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ge en bild av pedagogers tankar kring sambandet mellankoncentrationssvårigheter och lärandemiljön. Följande frågeställningar har använts; Vilken syn har pedagogerna på koncentrationssvårigheter hos eleverna? Hur beskriver de att de arbetar för att möljiggöra en god lärande miljö för elever med koncentrationssvårigheter? Vad tycker de är viktigt att tänka på då man bemöter barn med koncentrationssvårigheter?Vi tittade även på om det fanns någon skillnad mellan uppfattningarna hos pedagogerna i de olikaåldersgrupperna. LÄS MER