Sökning: "adhd gender"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden adhd gender.

 1. 1. Flickor med ADHD - en kvalitativ studie utifrån unga kvinnors återberättelser av sina identiteter i relation till rollförväntningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jennifer Tyft; Tove von Gertten; [2021]
  Nyckelord :ADHD; women; girls; identity; gender; stigma; social work; school; role expectations; gender norms.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how women with an ADHD diagnosis, who were diagnosed in the ages between 12-17, see their own experiences and identities in relation to role expectations of females. The ambition is to bring light to the stories of women, who have been in the shadow of the stereotypical ADHD man in society as well as in studies. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att leva med ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Nordström; Amanda Hassel; [2021]
  Nyckelord :ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; experience; girls; selfacceptance; women; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; erfarenheter; flickor; kvinnor; självacceptans;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD har tidigare varit sedd som en barndomsdiagnos som avtar med stigande ålder. Forskning visar dock att symtomen kvarstår för många även som vuxna men att symtombilden kan förändras. LÄS MER

 3. 3. Skolsituationen för barn med Autism och ADHD : Ur ett föräldrarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Carolina Almeborg; Jessica Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Autism; ADHD; neurodevelopmental disorders; school; teachers; knowledge; Autism; ADHD; NPF; skola; lärare; kunskap;

  Sammanfattning : Skolvägran hos barn med autism är vanligare än hos neurotypiska barn (Munkhaugen et al.,2017) och barn med ADHD riskerar att inte nå godkänt betyg i skolan (Jangmo et al., 2019). Lärares bristande kunskaper om NPF samt otillräckliga anpassningar i skolan har lyfts somorsaker till detta (Anderson, 2020). LÄS MER

 4. 4. ADHD och läs-och skrivsvårigheter/ dyslexi : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Ström; Lidman Annika; [2020]
  Nyckelord :ADHD; dyslexia; reading difficulties; reading disability; gender differences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Otydliga flickor" : En diskurspsykologisk analys av lärares förståelse av ADHD och dess påverkan på flickors synlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Hansson Wallin; [2020]
  Nyckelord :ADHD; flickor; lärare; diskurspsykologi; sen diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. LÄS MER