Sökning: "adhd inkludering i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden adhd inkludering i skolan.

 1. 1. Lärares erfarenheter av inkludering av barn med diagnosen ADHD i klassrummet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Mia Eklöf; [2018-08-07]
  Nyckelord :Inclusion; ADHD; diagnosis; disability; dilemma; relation;

  Sammanfattning : ADHD är en vanligt förekommande diagnos bland barn som kan innebära olika svårigheter i deras vardag. Koncentrationssvårigheter och brist på uppmärksamhet samt förmågan att kontrollera sitt beteende är några av de problem som människor med ADHD kan stå inför. LÄS MER

 2. 2. Mellanstadielärares beskrivningar av sitt arbete med elever som har diagnosen ADHD En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Tilda Luthman; [2018]
  Nyckelord :ADHD; exkludering; inkludering; likvärdighet; arbetssätt;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur lärare berättar att de arbetar med elever med diagnosen ADHD. Vi avser även undersöka hur lärarna resonerar kring sina arbetssätt samt hur synen på inkludering eller exkludering av elever kan förstås. Barn med ADHD ökar i antal. LÄS MER

 3. 3. Vilar ögonen på skärmen? : En studie om skärmar i skolmiljö för elever med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Heidi Axelsson; Anita Korhonen; [2018]
  Nyckelord :Skärmar; autismspektrum; ADHD; Internet; undervisning;

  Sammanfattning : Vår egen erfarenhet av skärmar som hjälpmedel i skolan under lektionstid är positiv. När vi upptäckte att andra lärare, som undervisar elever med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD, använder skärmarna i andra syften under den sammanhållna skoldagen, som på raster och fritids, väcktes vår nyfikenhet på skärmanvändning. LÄS MER

 4. 4. "Jag är en som alla andra" : En genomlysning av NPF-elevers upplevelser av inkludering i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Henrik Frank; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Aspergers syndrom;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att utröna uppfattningar om inkludering hos elever inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)- spektrat. Syfte med denna studie är att beskriva och analysera hur NPF- elever upplever inkludering i sin skolvardag samt redogöra för elevernas tankar kring hur skolan kan arbeta för att möta elevernas idéer om inkludering. LÄS MER

 5. 5. Med Autismspektrumtillstånd 
i skolan 2018 : Om lärares förutsättningar och elevers behov av anpassningar i skolan, för att utifrån Lgr11 få likvärdig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Johnér Bodesand; [2018]
  Nyckelord :Autism; ramfaktorer; inkludering; motivation; värdegrund;

  Sammanfattning : Färska studier visar på att elevantalet med diagnoser inom AST, som ADHD, ADD, tvångssyndrom, ångest m m, ökar. Hur klarar lärarna, utifrån kunskap, värdegrund och resurser, att undervisa i en skola som fungerar för alla? Finns det anpassningar skolan kan göra som skulle underlätta för alla elever och samtidigt gynna elever med AST? I den här studien har jag tagit avstamp i forskning kring elever, barn och ungdomar, med autism eller med autistiska drag. LÄS MER