Sökning: "administrativ it"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden administrativ it.

 1. 1. Högskolelärare – att vara både pedagog och administratör : En kvalitativ studie om hur svenska högskolelärare inom informatik upplever sin användning av digital teknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Pierre Klefberg; Thomas Parfitt; [2019]
  Nyckelord :Teachers; administration; higher education HE ; university; workplace; digital technology; socio-technology theory; Lärare; administrativ; högre utbildning HU ; högskolan; universitet; arbetsplats; digital teknik; sociotekniskt perspektiv;

  Sammanfattning : Digital teknik har blivit en stor del av våra liv och har lett till omfattande förändringar på alla nivåer i samhället. Sverige är ett av världens mest utvecklade länder inom digital teknik och vi ser att det har haft sin inverkan på människors dagliga arbetsliv, vilket också inkluderar lärare inom skolan på alla nivåer. LÄS MER

 2. 2. Tillitsbaserad styrning av vård och omsorg : ur mellanchefernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Khaldoun Younis-Khalid; [2018]
  Nyckelord :styrning; vård och omsorg; tillit; offentlig; tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Under en längre tid har svensk vård och omsorg präglats av ett marknadsinriktat tankesätt med starka inslag av målstyrning, kostnadskontroll och utvärderingsarbete. Forskningen har länge diskuterat problemen och riskerna med denna typ av styrning och pekar bland annat på att den medicinska professionen har en omfattande administrativ börda och att de i hög utsträckning detaljstyrs, vilket påverkar arbetsmiljön och i slutändan kvaliteten på vården till patienterna. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från arbetsfordon i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Bolinder; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; climate impact; greenhouse gases; non-road mobile construction machinery; renewable propellants; idling; construction; subcontractors; Hållbarhet; klimatpåverkan; växthusgassläpp; arbetsfordon; förnyelsebara drivmedel; tomgångskörning; byggproduktion; underentreprenörer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Frågeställningarna som behandlats i denna studie är "Vilken klimatpåverkan har arbetsfordon på en byggarbetsplats uttryckt i koldioxidekvivalenter?" och "Vilka krav kan ställas på underentreprenörer för att minska klimatpåverkan från arbetsfordon?". Syftet med studien är att få en inblick vilken klimatpåverkan fordon och maskiner i byggproduktionen har och vilka krav som kan ställas på underentreprenörer för att minska denna påverkan. LÄS MER

 4. 4. Chasing the Tail : Why does it exist when it should not?

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ANDREAS KALLIN; Filip Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Maverick Buying; Purchasing; Strategic Purchasing; Procurement; Supply Base Management; Category Sourcing; Sourcing;

  Sammanfattning : Purchasing has gone from an administrative task to a strategic activity. As such, firms adopt purchasing as a corporate function to set up rules and processes in order to standardize how purchasing is to be carried out by business units. LÄS MER

 5. 5. ”ÄBIC” Äldres behov i centrum : En kvalitativ studie om omsorgspersonalens upplevelse av ÄBIC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Hägg; [2018]
  Nyckelord :Implementation; Evidence-based practice; Empowerment; ÄBIC; Elderly people’s needs at the center; Social work; Implementering; Evidensbaserad praktik; Empowerment; ÄBIC; Äldres behov i centrum; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om omsorgspersonalens upplever en förändring under införande av en ny arbetsmetod som är framtagen av Socialstyrelsen, ÄBIC (Äldres behov i centrum). Studien baseras utifrån sju stycken utförares upplevelser i äldreomsorgens hemtjänstgrupper i den utvalda kommunen. LÄS MER