Sökning: "adolescent"

Visar resultat 1 - 5 av 768 uppsatser innehållade ordet adolescent.

 1. 1. The Non-drinking Adolescents – What Characterizes them based on Psychological Health, Social relations, and Attitudes towards Alcohol?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sabina Vlasman; [2022-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigated if non-drinking adolescents distinguished from drinking adolescents in psychological health, social relations, and attitudes towards alcohol. Also, if these attributes in 9th grade could predict nondrinking two years later. LÄS MER

 2. 2. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Svårigheterna att upptäcka ADHD hos flickor : En kvalitativ studie om professionellas syn på arbetet med att upptäcka ADHD hos flickor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alva Andersdotter; Saga Stjerneklev; [2022]
  Nyckelord :ADHD in girls; gender; organisation; institutional logics; cooperation; ADHD hos flickor; genus; organisation; institutionella logiker; samverkan;

  Sammanfattning : Studien hade till syfte att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur professionella såg på ADHD-symtom hos flickor, samt hur de ansåg att arbetet med att upptäcka ADHD hos flickor i en tidigare ålder kunde underlättas, både genom samarbete och enskilt arbete. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem olika professioner; en kurator från Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), en socialsekreterare, en skolkurator, en lärare samt en fritidspedagog. LÄS MER

 4. 4. Den osynliga motståndaren : En kvantitativ studie om det psykiska välbefinnandet bland elever på Växjö kommuns idrottsgymnasium.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ludvig Bjurelid; [2022]
  Nyckelord :Mental wellbeing; mental illness; adolescent; elite athletes; General Health Questionnaire;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the mental health among young elite athletes aged16-19 years old at Växjö municipality sports high schools. The focus area was anxiety anddepression disorders, which were measured using the General Health Questionnaire. LÄS MER

 5. 5. Perceived parental alcohol problems and psychosomatic complaints : A cross-sectional study of adolescents in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Numan Raza Syed; [2022]
  Nyckelord :Adolescent; Alcohol; parental drinking problems; CAST-6; psychosomatic complaints; CAN survey; Sweden.;

  Sammanfattning : This study examined the association between Swedish adolescents’ self-reported psychosomatic health complaints and parental alcohol drinking problems controlling for sociodemographic characteristics. Data was obtained from a nationally representative sample from 2021, the national survey of the Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) survey. LÄS MER