Sökning: "adolescents psychiatry"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden adolescents psychiatry.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS UPPFATTNING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT INOM BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Liza Ellisson; Frida Melin; [2020-05-25]
  Nyckelord :Occupational therapy; leisure activities; child psychiatry; adolescents psychiatry; exercise;

  Sammanfattning : Bakgrund Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod som framtogs 2001 i syfte att komplettera förskrivningen av läkemedel. Arbetsterapeuter är berättigade att förskriva FaR och stämmer överens med professionens uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa bland ungdomar - utifrån kuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Alva Larsson; Pia Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Mental ill-health; anxiety; depression; adolescent; counselor; psykisk ohälsa; ångest; depression; tonåring; kurator;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka förklaringar kuratorerna anger till psykisk ohälsa bland ungdomar och hur de arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med kuratorer inom skolans elevhälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 3. 3. Kampen mot klockan! Hur väntetiderna påverkar barn och unga inom psykiatrin: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Isabelle Andersson; Malin Damberg Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child and Adolescent Mental Health Services; Early Intervention; Literature Review; Long Wait Times.; Barn och ungdomspsykiatrin; Litteraturöversikt; Lång väntelista; Tidig intervention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, medan väntetiderna på många enheter blir längre och längre. Psykisk ohälsa kan påverka barn och ungas välbefinnande samt hela barnets familj. Grundläggande omvårdnadsbehov kan bli lidande. Det satsas stora pengar inom området, men förändringarna har hittills uteblivit. LÄS MER

 4. 4. En väg in- för barn och unga med psykisk ohälsa : en fallstudie om insatser för att förbättra tillgänglighet till utredning och behandling

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sara Elofsson; [2020]
  Nyckelord :systematisk bedömning; triagering; telefonrådgivning; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Child and adolescent psychiatry and the Child and Adolescent Health in the Jönköping Region lacked a systematic assessment instrument for triaging the level of care for children and adolescents with mental illness.   The aim of the improvement work was to give children with mental illness access to care and treatment, at the right time and the right level of care by introducing a systematic assessment instrument, and one common unit. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ju de här barnen som behöver mest”- : en kvalitativ intervjustudie om synen på råd, stöd och behandlingsuppdraget för normalbegåvade ungdomar med autismspektrumtillstånd hos socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; division of responsibility; organization; collaboration; new institutional organization theory; Autismspektrumtillstånd; ansvarsfördelning; organisering; samverkan; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : The study aims to describe how practitioners view their assignment regarding guidance, support and treatment for normally gifted adolescents between 13-17 years with autism spectrum disorder and comorbidity. Practitioners' experience in Social service, Child and youth psychiatry and Habilitation, division of responsibility, and the needs of the target group were studied through six semi-structured interviews which were analyzed thematically and based on new institutional theory. LÄS MER