Sökning: "adolescents"

Visar resultat 1 - 5 av 1853 uppsatser innehållade ordet adolescents.

 1. 1. The Non-drinking Adolescents – What Characterizes them based on Psychological Health, Social relations, and Attitudes towards Alcohol?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sabina Vlasman; [2022-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigated if non-drinking adolescents distinguished from drinking adolescents in psychological health, social relations, and attitudes towards alcohol. Also, if these attributes in 9th grade could predict nondrinking two years later. LÄS MER

 2. 2. Transgender and gender-diverse youth caught in the intersection of policy making, politics, gender-affirming care, and feminist discourse

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Julia Hagstedt; [2022]
  Nyckelord :Transgender youth; policy making; feminism; UK; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis explores how presuppositions and assumptions can affect policy making, by investigating if anti-trans and 'gender critical' rhetoric may have affected the now reversed NHS policy ‘Amendments to service specification for gender identity development service for children and adolescents’ which directly influenced the still in use Karolinska University Hospital policy, ‘Policyförändring gällande hormonell behandling till minderåriga patienter med könsdysfori inom Tema Barn’. By using the Foucauldian inspired poststructural WPR policy analysis method by Bacchi and Goodwin, it was uncovered that the underlying assumptions and presuppositions of the hegemonic ‘truths’ the representation of the problem relied on, assumed dominance through an increase of anti-transgender and anti-gender-diverse rhetoric in political and public debates, and in media. LÄS MER

 3. 3. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Vägen tillbaka till skolbänken - En realistisk forskningsöversikt om orsaker och interventioner för elever med problematisk skolfrånvaro

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; realistic review; multimodal intervention; mechanism; configuration; context; school attendance; behaviorism; systems theory.; Problematisk skolfrånvaro; realistisk översikt; multimodal intervention; mekanism; konfiguration; kontext; skolnärvaro; behavioristisk teori; systemteori.;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är ett omfattande problem som kan få sociala, emotionella och kunskapsmässiga konsekvenser för barn och ungdomar. Forskning visar att multimodala interventioner är effektiva i att öka skolnärvaro, vilka programstrategier inom interventionerna som fungerar i vilka kontexter saknas däremot kunskap om. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars upplevelser av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Hedlund-Örevik; Jonna Jarlemark; [2022]
  Nyckelord :Adolescents ; Consent; Education; Sexual health; School nurse; Samtycke; Sexuell hälsa; Skolsköterska; Undervisning; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ungdomsåren är utvecklingen av sexualitet och den sexuella hälsan en viktig del av livet. Kunskap om sex och samlevnad främjar den sexuella hälsan, att för första gången få en sexuell upplevelse med en annan person blir mer positiv om ungdomar har kunskap om sex- och samlevnad. LÄS MER