Sökning: "adventure education"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden adventure education.

 1. 1. Nomad - A study on furniture you don‘t hate moving with

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Philipp Aussem; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : We live in a world where people move in-between countries every day, every month, every year. Family, work, education, those are only some of the motivators for getting out of the comfort zone and starting a new adventure, sometimes even abroad. LÄS MER

 2. 2. Släpp humorn fri! : Pedagogers perspektiv på humor i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Eva Gyberg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :humour; joy; children; practitioners; learning; pre-school; humor; glädje; barn; lärande; pedagoger; förskolan;

  Sammanfattning : Release the humour! The educators´ perspective on humour in pre-school. The purpose of the study was to explore the educators understanding of how important joy and humour are to the children’s wellbeing and as an aid to learning. LÄS MER

 3. 3. Äventyret på förskolans gård : plats, lärande och utomhuspedagogik för de yngre barnen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jocelyn Tesch; [2019]
  Nyckelord :Affordance; observationsmetod; förskolegården; utomhuspedagogik; lärande; tolkande reproduktion; barns platser;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur de yngre barnen i ålder 1-3 använder platsen på förskolegården som ett svängrum för kreativitet i relation till deras tidigare upplevelser. Genom utförda observationer och med hjälp av teoretiska begreppen tolkande reproduktion och affordance kunde man förstå barnens handlingar på gården samt hur detta kopplas till barnens lärande utomhus. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar, trygghet eller äventyr? : En kvantitativ studie som jämför pliktade och frivilliga rekryter i motiverande drivkrafter och synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emilia Stenström; [2019]
  Nyckelord :motivation; leadership; military; occupational defense; duty defense; motivation; ledarskap; militär; yrkesförsvar; pliktförsvar;

  Sammanfattning : År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. LÄS MER

 5. 5. "Vi ska på äventyr!" : -ett utvecklingsinriktat arbete med äventyrspedagogik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Johansson; [2019]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; äventyrspedagogik; det äventyrsbaserade temat; adventure education; fritidshem och aktionsforskning;

  Sammanfattning : Syftet i utvecklingsarbetet är att inspirera fritidshemslärarna till äventyrspedagogik och att eleverna ska uppskatta de utomhusaktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. Nulägesanalysen baseras på intervjuer med fritidshemslärare och elever där det visade sig att utomhusaktiviteterna som utfördes kunde utvecklas. LÄS MER