Sökning: "aeration"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet aeration.

 1. 1. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Falk; [2019]
  Nyckelord :dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Sammanfattning : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. LÄS MER

 2. 2. Oxygenation conducted in low temperature clean water

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elin Rosén; Andreas Abdelki; Beyar Abdulla; Alan Bugurcu; Mahmoud El Nabelsi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aeration tests were conducted under non-standard conditions with clean tap water in various temperatures below 20 °C, with the aim of studying changes that may occur. An initial deoxygenation of 0.8 litre water was performed with sodium sulfite and a cobalt catalyst pre-dissolved in water, in order to bind already present dissolved oxygen. LÄS MER

 3. 3. Styrning av biologisk kväverening anpassat efter tidsvarierande elpris

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Johan Sund; [2019]
  Nyckelord :biological nutrient removal; optimization; aeration; retention basin; equalization; demand response; biologisk kväverening; optimering; luftning; magasin; utjämning; efterfrågerespons;

  Sammanfattning : The electricity demand of a waste water treatment plants follows the diurnal pattern of society, and this generally leads to higher demand when the market price is high. The possibility to adapt the operation after price variation has been known since long, but few studies have been published. LÄS MER

 4. 4. Kväverening av rejektvatten genom deammonifikation eller adsorption med biokol : En studie för Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Nordebring; [2019]
  Nyckelord :nitrogen removal; deammonification; biochar; reject water; anammox; kväverening; deammonifikation; biokol; rejektvatten; anammox;

  Sammanfattning : Ett av riksdagens miljömål är att minska övergödande faktorer. En källa till övergödning är kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan väntar en ökad inkommande belastning på grund av befolkningsökning i området samt skarpare krav på utgående halt utsläppt kväve. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av return activated sludge deoxygenation (RAS-DeOx) i membranbioreaktor pilotlinje vid Hammarby Sjöstadsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Taylor; [2019]
  Nyckelord :Wastewater treatment plant; denitrification; MBR; nitrification; RAS-DeOx; reject water; Avloppsreningsverk; denitrifikation; MBR; nitrifikation; RAS-DeOx; rejektvatten;

  Sammanfattning : Vid Hammarby Sjöstadsverk drivs en pilotanläggning som är en mindre skala av det framtida avloppsreningsverket i Henriksdal. Delar av reningsprocessen består av membranbioreaktorer. I pilotanläggningen finns en zon kallad RAS-DeOx dit returslammet från membrantankarna och rejektvattnet från slambehandlingen leds. LÄS MER