Sökning: "aeration"

Visar resultat 21 - 25 av 88 uppsatser innehållade ordet aeration.

 1. 21. Innovative Control Strategies for the Partial Nitritation/Anammox Wastewater Treatment Process

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Evan Scott; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project undertaken in this thesis was proposed by IVL Swedish Environmental Research Institute and performed at their R&D facility Hammarby Sjöstadsverk as a part of the EU funded research project R3 Water. A single stage partial nitritation/Anammox system in a moving bed biofilm reactor (MBBR) was controlled using oxidation reduction potential (ORP) in order to evaluate its utility as control parameter. LÄS MER

 2. 22. Evaluation of an Extended Aeration System for Nutrient Removal, A Case Study of a Wastewater Treatment Plant in Kulai, Johor Baharu, Malaysia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Caroline Ingvar-Nilsson; Naima Forså; [2016]
  Nyckelord :Nutrients; Nitrogen; Extended Aeration; Nitrification rate; Phosphorus; Volatile Fatty Acids; Activated Sludge; Bio-P; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malaysia is one of the most developed countries in Southeast Asia, and strives to be acknowledged as a high income country by the year of 2020. According to Malaysian Environmental Quality (Sewage) Regulations from 2009 there are effluent limitations regarding nutrient emission from wastewater treatment plants. LÄS MER

 3. 23. Kan restvärme från rörtillverkning tas tillvara till intern fjärrvärme? : En fallstudie för Rörverk 2012 på Sandvik ABs nordvästra industriområde i Sandviken i samarbete med ÅF.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Malin Nordin; [2016]
  Nyckelord :Spillvärme; restvärme; intern fjärrvärme; energieffektivisering; restvärmeåtervinning;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen ökar i takt med utsläppen från det växande konsumtionssamhället och världen står inför en stor utmaning i att bromsa den negativa utvecklingen. Stålindustrin i Sverige står för industrins näst största energianvändning, efter massaindustrin, och stor del energi går förlorad som restvärme. LÄS MER

 4. 24. Nitritomvandling vid Skebäck avloppsreningsverk

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Anna Granbom; [2016]
  Nyckelord :Nitrit; bakterier; vattenrening; metangas; lustgas;

  Sammanfattning : On several occasions fish died in Hjälmaren due to, among other things, elevated nitrite levels in the lake. A contributing factor turned out to be the high nitrite content that leaves the wastewater treatment plant Skebäck, located in Örebro. LÄS MER

 5. 25. Flytslam i Lövsta avloppsreningsverk : påverkande faktorer och potentiella åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Matilde Kamp; [2016]
  Nyckelord :rising sludge; sludge characteristics; settling; wastewater treatment; nitrification; denitrification; intermittent aeration; flytslam; slamegenskaper; sedimentering; avloppsvattenrening; nitrifikation; denitrifikation; intermittent luftning;

  Sammanfattning : Ett avgörande steg i avloppsvattenrening med aktivslammetoden är att slammet kan avskiljas från det renade vattnet. Detta sker oftast i sedimenteringsbassänger. Sedimenteringsproblem är dock vanliga på många avloppsreningsverk, vilket kan leda till att föroreningar följer med utgående vatten. LÄS MER