Sökning: "aerob träning"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden aerob träning.

 1. 1. Fysisk aktivitets påverkan på elevers lärande och klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Jönsson; [2018]
  Nyckelord :aerob träning; fysisk aktivitet; klassrumsklimat; kognitiv utveckling; koncentration; lärande; SO-ämnena; stress;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de största folkhälsoproblemen i detta århundrade och svenska barn blir mer stillasittande. Med hjälp av fysisk aktivitet kan barnen få en bättre hälsa samtidigt som det gynnar deras kognitiva utveckling. LÄS MER

 2. 2. Högintensiv styrketräning med svänghjul för ben, säte, ländrygg och axlar hos seniorer

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Yasmin Domonji; Emil Ehrner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning. En effekt av åldrandet är förluster av muskelstyrka och framförallt explosiv styrka som påverkar individens självständighet i vardagen och detta faktum har ett starkt samband med fallolyckor och frakturer hos äldre. Bland olyckor bidrar fall till flest dödsfall, inläggningar och antal besök på akutmottagningar. LÄS MER

 3. 3. Det ospecifika immunsystemets svar på måttlig fysisk aktivitet : En randomiserad tvärsnittsstudie med avsikt att undersöka ”open window”-fenomenet hos friska seniorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Björk; Oscar Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; HemoCue WBC Diff System; Immunsystemet; Immunosuppression; Open Window; Seniorer; Vita blodkroppar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immunsystemet är en av flera fysiologiska aspekter som försämras vid ökad ålder. Aktuell forskning tyder på att fysisk aktivitet stimulerar ett akut svar från immunsystemet i form av mobilisering av vita blodkroppar (WBC) i blodbanan. LÄS MER

 4. 4. Träningens påverkan på sporthästens muskelfysiologi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Gabriella Fröberg Niklasson; [2017]
  Nyckelord :träning; muskeladaption; prestation; häst;

  Sammanfattning : Inom hästsport finns det ett flertal olika discipliner och extrema ytterligheter representeras både gällande tävlingar inom kortdistans och långdistans vilka alla ställer olika krav på hästarna och deras prestationer. Jag har valt att undersöka en del av den vetenskapliga litteratur som finns avseende muskelfysiologins betydelse för prestationsförmågan hos hästar som tränas för tävling inom distansritt och travsport. LÄS MER

 5. 5. Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; saturation; physical function; KOL; fysioterapi sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; fysisk funktion.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk behandling samt fysisk träning. LÄS MER