Sökning: "aerobic stability"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden aerobic stability.

 1. 1. Optimization of a two-step anaerobic treatment of wastewater from the Pulp and Paper Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell bioteknologi

  Författare :Sara Bard; [2022]
  Nyckelord :Wastewater treatment; biogas; methane; pulp and paper mill wastewater; wood raw material; anaerobic treatment; sulphate reduction; UAPB reactor; Vattenrening; biogas; metan; processvatten från pappers- och massaindustrin; träråvara; anaerob rening; sulfatreduktion; UAPB reaktor;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren så har antalet massa- och pappersbruk minskat medan den totala produktionen av massa och papper har ökat. En högre produktion per bruk tillsammans med en hårdare miljölagstiftning, sätter ett högre tryck på vattenreningen på varje bruk. LÄS MER

 2. 2. Ospecifik ländryggssmärta : Fysioterapeutiska åtgärder inom primärvården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Frej Sandqvist; Kevin Yan; [2022]
  Nyckelord :men; physiotherapeutic measure; nonspecific low back pain; public; primary care; private; woman;

  Sammanfattning : Ospecifik ländryggssmärta är den vanligaste typen av ländryggssmärta och saknar identifierbar patoanatomisk orsak, därför har det blivit en utmaning att utveckla effektiva behandlingar. Det saknas nationella riktlinjer i Sverige för fysioterapeutisk behandling av ospecifik ländryggssmärta. LÄS MER

 3. 3. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. LÄS MER

 4. 4. Investigation of aerobic stability in extruded silages

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Gryson Mutabazi; [2021]
  Nyckelord :extruder; dry matter; whole crop barley; mixture; additive; silages; aerobic stability;

  Sammanfattning : In dairy farming, feed cost represents the highest single expense. To maintain a high milk production, feed intake must be maintained, and forage is the major feed for dairy cows in many parts of the world. LÄS MER

 5. 5. Considerations for the Establishment of an Anaerobic Biofilm in an AnMBBR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Emma Månsson; [2020]
  Nyckelord :Anaerobic; MBBR; biofilm; carrier; methane; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Behandling av avloppsvatten för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ påverkan på den mänskliga hälsan och naturen är mycket viktigt innan vattnet återanvänds eller släpps ut i naturen. Intresset för anaerob vattenrening har ökat eftersom det är ett bra komplement till aeroba processer, samt för att det producerar energi i form av metangas. LÄS MER