Sökning: "aesthetic forms of expression"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden aesthetic forms of expression.

 1. 1. Hur förskollärare ser på arbetet med estetiska uttrycksformer såsom bild, musik och drama i samband med barnens språkutveckling och kommunikation : En kvalitativ studie i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vassilia Georgiadou; Maria Mylona; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att inkludera estetiska lärprocesser i svenskundervisning : Möjligheter och utmaningar ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Martha Fagerberg; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; teachers’ perceptions; aesthetics in teaching; teaching including senses; varying working methods; Swedish language; teacher education; Estetiska lärprocesser; lärares uppfattningar; estetik i undervisning; undervisning som inkluderar sinnen; varierande arbetssätt; svenskundervisning; lärarutbildning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen the knowledge about teachers’ attitudes towards aesthetic learning processes and how they, based on their perception of opportunities and obstacles, chose to include aesthetic elements in Swedish teaching.  The study focused on the teachers’ perceptions, which means that the analysis of collected data material has a phenomenographic approach. LÄS MER

 3. 3. Estetiska lärprocesser och olika uttrycksformer : En policystudie om estetiska lärprocesser och uttrycksformer utifrån läroplanen och kursplaner i samhällsorienterande ämnen i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Karolina Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning; aesthetics; culture; expression; forms of expression; text analysis; curriculum analysis; multimodal tools; Estetiska lärprocesser; estetik; kultur; uttryck; uttrycksformer; textanalys; läroplansanalys; multimodala verktyg;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to analyze and interpret the curriculum and through that highlight what opportunities the curriculum sets for the teachers to teach in accordance with aesthetic learning processes and different forms of expressions that’s a part of the lecture and the learning of the social studies subject in F-3. There is a lack of research on the aesthetic learning process and forms of expression linked to F-3 core subjects and almost no research linked to social studies. LÄS MER

 4. 4. Vi ville krossa fördomar - det var där allt började. : Poddar som medel för att utveckla normkritisk kunskap om dans.

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Teresia Lundahl Vigil; [2021]
  Nyckelord :norm-critical; Podcast; dance education; gymnasium; dance; normkritik; estetiska programmet; dansutbildning; podcast; gymnasiet;

  Sammanfattning : We wanted to break with prejudices- that´s where it all started.Podcast as a tool to develop a norm-critical pedagogy in dance education. This master thesis explores issues about academic dance education in the dynamic of a traditional and contemporary expectations in the discipline. LÄS MER

 5. 5. Dans som estetisk lärprocess : Hur dans kan användas som uttrycksform och estetisk lärprocess i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Laura Ramtjärn; Johanna Pirttikangas; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; Dance; Form of expression; Preschool; Dans; Estetiska lärprocesser; Förskolan; Uttrycksform;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagogerna arbetar med dans som uttrycksform och estetisk lärprocess och vilka utmaningar detta kan medföra. Denna undersökning har utgått ifrån ett fenomenologiskt perspek-tiv för att ta reda på pedagogernas erfarenheter och upplevelser idag. LÄS MER