Sökning: "aesthetic learning process"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden aesthetic learning process.

 1. 1. Bildskapande och konstmöten i förskolan. : En kvalitativ studie av fem förskollärares inställning och roll till bildskapande och konstmöten, och dess plats i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Linda Kahn Zeidan; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning process; artmeetings; imagery; preschool teacher; bildskapande; estetisk lärprocess; förskollärare; konstmöten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares inställningar till barns bildaktiviteter och konstmöten i förskolan,och söka samband till hur ämnet enligt dem tar plats i verksamheten.Genom studien söks också inblick i deras egen syn på vald roll när bildaktiviteter utförs och konstmöten skapas i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 2. 2. "Estetisk lärprocess är ju allt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av musik och estetiska lärprocesser i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Bryggegård; [2019]
  Nyckelord :Aesthetic learning process; phenomenographic; development education; music didactics.; Estetisk lärprocess; fenomenografi; utvecklingspedagogik; musikdidaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teachers’ perceptions of music and aesthetic learning processes in relation to the Swedish National Agency for Education’s reformulation of the preschool curriculum 2018. By using a phenomenographic methodology and qualitative interviews, the study has been conducted with six preschool teachers from different preschools in one municipality where the ambition has been to get a variety of different perceptions. LÄS MER

 3. 3. Uttryck som didaktiska verktyg : undervisningsdesign kring tolkning av uttryck

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elisabet Jagell; [2019]
  Nyckelord :expression; didactics; reflection; craft; art; crafts; meta-language; Levande Verkstad; art pedagogy; uttryck; didaktik; reflektion; slöjd; bild; hantverk; metaspråk; Levande Verkstad; konstpedagogik;

  Sammanfattning : The research examines pedagogical approaches to work on interpreting expressions in a developed educational organisation. The essay contains two analyses: A re-analysis of a previous study (study 1) where two art educators in a museum art program were interviewed and a new empirical study with two art educators from Levande Verkstad (study 2). LÄS MER

 4. 4. ”Språket är ju liksom hela vi på något sätt” : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av multimodalt lärande och estetiska lärprocesser i läsförståelseundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Blomén; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; estetiska lärprocesser; multimodalt lärande; meningsskapande;

  Sammanfattning : Enligt nuvarande läroplan ska eleverna ges möjlighet att bearbeta text genom varierade estetiska uttrycksformer. Likaså påvisar tidigare forskning betydelsen av att erbjuda elever olika uttrycksformer att visa förståelse på. LÄS MER

 5. 5. Bearbetning av bilderboken med utgångspunkt i de estetiska ämnena : En vidgad syn på text

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Birgersson; [2019]
  Nyckelord :picture book; multimodality; processing; transformation;

  Sammanfattning : Abstract   The purpose of this study is to investigate how educators and teachers working with younger ages work with the picture book in preschool and school, based on the aesthetic subjects and how this work affects children's learning. This is relevant and important for the preschool teacher and teacher's profession as children of today live in a world where symbols, characters, text and image are part of their culture, and language, gestures and images are included in a broader perspective on what reading and writing mean. LÄS MER