Sökning: "aesthetic learning processes"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden aesthetic learning processes.

 1. 1. Tankekollage som metod för lärande genom estetiska lärprocesser - en fallstudie där studenters erfarenheter av visuell gestaltning inom högre utbildning står i centrum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linda Baccstig; [2022-01-18]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; visual methods; higher education; university; art based educational research; art education;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to further deepen the knowledge about the student experience of artistic visual methods applied in a university setting. The objective is also to explore the impact and contribution of aesthetic experiences and processes in higher education. LÄS MER

 2. 2. Dramapedagogikens roll i svenska klassrum : En intervjustudie om lärares och fritidspedagogers inställning till dramapedagogik på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Monika Lengyel; Ellinor Fast; [2022]
  Nyckelord :Drama pedagogy; drama; aesthetic learning processes; teaching; pleasurable learning; dramapedagogik; drama; estetiska lärprocesser; lustfyllt lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Estetiska uttrycksformer, däribland drama, ska enligt läroplanen ha en plats i skolans verksamhet. Samtidigt läggs mer fokus på de mätbara kunskaperna vilket resulterar i att de estetiska ämnena bortprioriteras. LÄS MER

 3. 3. Är det där en åsna? : En studie av estetiska lärprocesser i ett ämnesöverskridande arbete mellan bild och religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Helena Rystad Ploska; Emma Järpell; [2022]
  Nyckelord :subject integration; interdisciplinary collaborations; the subject of art; aesthetic learning;

  Sammanfattning : Subject integration between art and the school's other subjects is something that is often highlighted as positive. But Lindström (2012) emphasizes that there is a problem with talking unspecified about aesthetics in school and can lead to a neglect of the qualifications needed to integrate art, crafts and design with the school's "academic subjects". LÄS MER

 4. 4. "Det sköna, som ett komplement till det sanna" En studie om elevens lärande, delaktighet och utveckling-genom dans, rytmik och musik som estetiska lärprocesser på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Andersson; [2022]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; dance; rhythmic; practical knowledge; music and eguality;

  Sammanfattning : “The beautiful, as a complement to the true” A study of the student's learning, participation and development - through dance, rhythmic and music as aesthetic learning processes at the after-school center. The purpose of the study was to investigate how the teachers in after-school centers work with students' learning, development and participation through aesthetic learning processes, and also to investigate how the work looks from a gender equality perspective. LÄS MER

 5. 5. Musikundervisning i förskolan : En studie om aktionsforskningens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isabella Bengtsson; Tina Svedberg; [2022]
  Nyckelord :musikundervisning; aktionsforskning; förskolan; musik; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Under förskollärarutbildningen har de estetiska lärprocesserna framställts som betydelsefulla och grundläggande i barns utveckling och lärande. Ett av de estetiska ämnena är musik som ger barn möjlighet att uttrycka tankar och känslor vilket kan skapa trygghet och gemenskap (Still 2011). LÄS MER