Sökning: "affekter"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet affekter.

 1. 1. Affektmedvetenhet och känsla av sammanhang hos psykologstudenter : En kvantitativ utvärdering av affektskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amalia Jönsson; Karen Sperling; [2020]
  Nyckelord :affect theory; affect consciousness; affect integration; affect-school; sense of coherence; psychology students; affektteori; affektmedvetenhet; affektintegration; affektskola; känsla av sammanhang; psykologstudenter;

  Sammanfattning : Affektmedvetenhet avser förmågan att vara medveten om, tolerera och uttrycka affekter. Affektskola är en gruppintervention och avser att öka individers affektmedvetenhet samt förmågan att uppleva och uttrycka affekter. Forskning avseende affektskola har gjorts på kliniska grupper men få studier har utförts på en icke-klinisk population. LÄS MER

 2. 2. När nycklarna sällan passar : En essä om pedagogers villrådighet i mötet med utagerande barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Beatrice Lunnelie; [2020]
  Nyckelord :Approach; relationships; knowledge; affective; externalised behaviors; low-impact approaches; Förhållningssätt; relationer; kunskap; affekt; utagerande beteenden; lågaffektiva metoder;

  Sammanfattning : In this scientific essay I examine three situations in which the common difficulty is how I, as an educator, should respond to a child with challenging behavior. The purpose of this essay is to investigate how different approaches affect children with externalising behavior. LÄS MER

 3. 3. Regulatory Focus and Penalty Taking in Handball

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Anton Andersson; Dexter Wolffsohn; [2020]
  Nyckelord :Promotion; prevention; framing; positive affect; negative affect; pressure; emotional states; Promotion; prevention; inramning; positiva affekter; negativa affekter; press; emotionella tillstånd;

  Sammanfattning : Penalty-taking performance in handball within a self-regulatory focus framework was examined. In a two-independent group design, regulatory framings (either promotion or prevention) were given to participants (N = 25) prior to penalty-taking. LÄS MER

 4. 4. Jag känner, alltså gör jag : En fallstudie om relationen mellan nio gymnasieelevers lokala affekter och deras arbete med två extremvärdesproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Galeano; [2020]
  Nyckelord :affect; local affect; affective pathways; aesthetic; mathematics; problem solving; case study; affekt; lokal affekt; affektvägar; estetik; matematik; problemlösning; fallstudie;

  Sammanfattning : Matematikdidaktisk forskning med fokus på affekt är relativt nytt och har framförallt berört matematikelevers attityder, motivation, intresse och matematikängslan och hur dessa påverkar elevers inlärning och långsiktiga syn på matematiken. Mindre fokus har riktats mot varierande känslotillstånd (lokal affekt) under problemlösning. LÄS MER

 5. 5. Utopin vid världens ände : En teoretisk undersökning om antropocen utifrån feministiska, queera och cripa perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Mattias Grahn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom antropocen och klimatförändringen redan tillhör vårt här och nu kan inte det enda svaret på dem vara att vilja förhindra eller begränsa dem. Istället måste vi skriva berättelser som tillåter oss att leva och överleva den oerhörda sårbarhet de konfronterar oss med. LÄS MER