Sökning: "affordance"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet affordance.

 1. 1. Linking for Peace. An affordance perspective of LinkedIn as an instrument for peace professionals to advance constructive conflict resolution and transformative efforts

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jasmine Traore; [2023-11-22]
  Nyckelord :Affordances; Human Computer Interaction HCI ; Peace and Conflict Research;

  Sammanfattning : Has LinkedIn become the platform for a global community of practice for peace professionals? Does it have the potential to be? An inductive approach to Reflexive Thematic Analysis (RTA) following Braun and Clarke’s six-phase methodology was used as an analytic instrument on empirical data from 13 semi-structured interviews with professionals in peace mediation, using the theoretical lens of affordances. The participants in the study were found to use LinkedIn to create and sustain meaningful connections globally and across sectors, learn from empirical knowledge, stories and insights from others and explore economic opportunities. LÄS MER

 2. 2. ”Materialet är inte låst, det kan användas på många olika sätt” : Barns handlingsutrymme i inomhusmiljön på förskolan – ur förskolepersonals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amelie Andersson; Hanna Aldeborn; [2023]
  Nyckelord :Action space; Gibson’s affordance theory; indoor environment; preschool pedagogy; preschool staff; Handlingsutrymme; Gibsons affordance teori; inomhusmiljö; förskolepedagogik; förskolepersonal;

  Sammanfattning : Inomhusmiljön på förskolan är avgörande för barns lek, lärande och utveckling. Miljön påverkar hur individer interagerar med andra och bjuder in till olika typer av beteenden. Samtidigt blir barn sällan delaktiga och inkluderade i utformningen av miljön, utan miljön speglar i stället de vuxnas förväntningar och mål. LÄS MER

 3. 3. Traces of Iron Age activities at Kullen - A New Synthesis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Karolina Jacobsen; [2023]
  Nyckelord :iron age; Scania; kullaberg; kullen; social structures; GIS; spatial analysis; assemblage theory; affordance theory; entanglement theory; power; resources; older remains; social roles; sites; functions; landscape archaeology; social; culture; activities; cultural landscapes; historical legacies; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Kullen has had a huge gap in knowledge about the Iron Age period. This thesis offers a new synthesis to close this gap in knowledge of the Iron Age period in the region. The aim of this study was to gain more knowledge about the Iron Age and the activities during this period in the areas. LÄS MER

 4. 4. Collaborative virtual instrument design : Exploring resonance, agency and affordance through a cooperative virtual instrument

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Paul Joseph Richard Evans; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper, through the process of designing and building a collaborative virtual musical instrument I explore users' sense of resonance and agency in relation to technology. With technology’s constant acceleration leaving many feeling alienated, this paper attempts to investigate technology’s potential for creating more meaningful resonant relationships. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar ett rättvist beslutsfattande : En undersökning av begränsningar och möjligheter inom datainsamling för maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Erik Westerberg; [2023]
  Nyckelord :AI; Machine learning; AI fairness; Data quality; Limitations; opportunities; Affordance theory; AI; Maskininlärning; Rättvis AI; Datakvalitet; Begränsningar; möjligheter; Affordance theory;

  Sammanfattning : Artificial intelligence, AI, is widely acknowledged to have atransformative impact on various industries. However, thistechnology is not without its limitations. One such limitationis the potential reinforcement of human biases withinmachine learning systems. After all, these systems rely ondata generated by humans. LÄS MER