Sökning: "affordanser"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet affordanser.

 1. 1. Att skapa betydelse med vardagens texter. Betydelseskapande resurser hos kvinnor med kort studiebakgrund och inom sfi-utbildningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mimmi Rombach; [2021-05-24]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; sfi; grundläggande litteracitet; affordanser; multimodalitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om kortutbildade vuxna utan grundläggande litteracitet och hurde interagerar med och skapar mening av vardagens texter. I arbetet benämns de verktyg med vilka individerna skapar förståelse för resurser och delas efter resursmodellen (Franker 2016) in i språkliga, litteracitetsanknutna och sociokulturella resurser. LÄS MER

 2. 2. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 3. 3. Binaurala Svävningar som ett ramverk i populärmusikproduktion : En designstudie om hur Binaurala Svävningar kan användas som ettverktyg i populärmusikproduktion och hur detta upplevs av lyssnare

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Rosso; [2021]
  Nyckelord :Binaural beats; Binaurala svävningar; populärmusik; musikproduktion; avslappningsmusik;

  Sammanfattning : Exponering till Binaurala Svävningar (BinSv) kan enligt tidigare forskning orsaka ändringar i vårt sinnestillstånd. Hittills har BinSv använts exklusivt i avslappnings- och meditationsmusik men hur kan BinSv användas som ett ramverk inom populärmusik, och hur uppfattas det? Denna studietillämpar forskning genom design metodiken för att redogöra för hur man kan applicera BinSv påolika sätt i skapande av populärmusik och undersöka i kvalitativa semistrukturerade intervjuer hurdetta uppfattas. LÄS MER

 4. 4. Affordance och formspråk för fiender i spel : Affordance och formspråks inverkan på förståelsen för fienders funktion i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frida Fernhede; Nora Svensson; [2021]
  Nyckelord :Affordance; Formspråk; Fiender; Spelgrafik;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur fienders formspråk påverkar deras uppfattade funktion i en spelkontext. Studier om formspråk, affordance och stereotyper lade grund för arbetet. Fyra versioner av en artificiell skärmdump från ett fiktivt spel skapades där huvudkaraktären i spelet precis stött på en av fyra olika fiender. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i svenskämnets undervisningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Davor Bodic; Ali Adiguzel; [2021]
  Nyckelord :boksamtal; didaktik; gymnasiet; högstadiet; läsloggskrivande; läsning av skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att redogöra för vad samtida forskning säger om läsning av skönlitteratur i svenskämnet i grundskolan och gymnasieskolan, samt hur svensklärare kan arbeta med skönlitteratur i sin undervisning. Metoden är en systematisk litteratursökning som gjorts i fyra olika databaser, där resultatet sedan granskats efter ämnesrelevans och grad av vetenskaplighet. LÄS MER