Sökning: "age at first sex"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden age at first sex.

 1. 1. Livet med stomi - en studie om patienters upplevelser av hur de bemästrat det dagliga livet med stomi

  Master-uppsats,

  Författare :Charlotta Petersén; [2020-04-15]
  Nyckelord :bemästring; empowerment; copingstrategi; kroppen; personcentrering; stomi;

  Sammanfattning : Background: For people with a stoma, a new life awaits with altered bowel function and bodyimage. This means a radical change in a person´s life. There is lack of knowledge of howpatients cope the first years after a stomaoperation, what they have found difficult and howthey have acted in these situations. LÄS MER

 2. 2. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Sammanfattning : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. LÄS MER

 3. 3. Beslutsprocessen inför och under palliativ vård av barn : - Vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Madeleine Nilsson; Anna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; barn; familj; vårdpersonal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2018 avled 92 185 personer i Sverige av dessa var 462 stycken barn under 18 år.  Ungefär hälften av dessa 462 barn dog under sitt första levnadsår. Bland det värsta som kan hända en familj är att förlora ett barn. Att förlora ett barn är en påfrestande situation ur både familjens och vårdpersonalen perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Johansson; Joanna Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :bukoperation; hemgångsråd; häst; hästägare; kolik; rehabilitering;

  Sammanfattning : Eftervård av en häst som bukopererats till följd av kolik är en tidskrävande uppgift för djurägaren och den postoperativa perioden innehåller flera komplikationsrisker. Med anledning av detta är det viktigt med ett tydligt hemgångsråd för att minska risken för komplikationer samt för att djurägaren ska känna sig trygg i att ta över det fulla ansvaret för hästen vid hemgång. LÄS MER

 5. 5. Linear assessment in Swedish Warmblood foals : and the relationship to linear traits described at Young Horse Test

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Katarina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :foal; breeding; genetic correlation; heritability; SWB; young horse test; foal inspection; gaits; conformation; linear traits; linear profiling; animal model; sport horse; warmblood; horse;

  Sammanfattning : Of all Swedish Warmblood (SWB) foals born between 2014 and 2018 approximately 24% attended foal inspection. At the foal inspections trained judges assess conformation and gait traits by evaluating/subjective scoring five traits and making a linear profiling/description of 15 traits. LÄS MER