Sökning: "agency"

Visar resultat 1 - 5 av 4664 uppsatser innehållade ordet agency.

 1. 1. SMITTANDE PASSION - En uppsats om musiker under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Anton Hedberg; Hannes Wreeby; [2022-01-19]
  Nyckelord :pandemi; pandemic; covid-19; musik; music; musikbransch; kreativitet; prekaritet; music industry; creativity; precariat;

  Sammanfattning : On 10th of March 2020, due to covid-19, the Swedish Public Health Agency raised the risklevel to “very high”. Meeting restrictions were set to a maximum of 500 people. Before themonth was ended public gatherings with over 50 participants were prohibited, making itimpossible for traveling musicians to make a living. LÄS MER

 2. 2. When Women’s Experiences go Unrecognized : A qualitative content analysis of women’s diverse experiences of conflict in Nepal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovina Sundström; [2022]
  Nyckelord :women in conflict; Nepal; WPS; feminist theory; gender; victimhood; agency.;

  Sammanfattning : Conflict is a gendered phenomenon and in later years research have discovered how women play several different roles in conflict. They can experience it as victims and hence be vulnerable to forms of violence, as well as agents where the women are either a warring actor or works an agent of change. LÄS MER

 3. 3. Bemanningssjuksköterskors strategier för att hantera arbetsuppgifter och sociala sammanhang inom arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Andersson; Siri Wasmuth; [2022]
  Nyckelord :Agency-nurses; health care; coping-strategies; occupational; social demands;

  Sammanfattning : Arbetslivet beskrevs som flexibelt och inhyrning av bemanningssjuksköterskor var högst aktuellt inom den svenska sjukvården. Bemanningssjuksköterskor ställdes inför ständigt nya arbetsuppgifter samt sociala interaktioner. Tidigare forskning visade att coping-strategier var en nödvändighet för att hantera stressorerna som medföljer yrket. LÄS MER

 4. 4. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 5. 5. Tillblivelsen av undervisning för hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna : En diskursanalys av förskollärarprogrammens kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ekwall; [2022]
  Nyckelord :Early childhood education; education for sustainable development; early childhood teacher education; agency; discourse analysis; Förskola; undervisning för hållbar utveckling; förskollärarutbildning; aktörskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling (HU) har under senare årtionden fått en alltmer given plats inom förskolan. Både på policynivå och inom forskning betonas barns kritiska tänkande och aktörskap inom ramen för utbildning om HU samt att HU består av tre sammanlänkade dimensioner: den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen. LÄS MER