Sökning: "aggregationstillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet aggregationstillstånd.

 1. 1. Lärares uppfattning av naturvetenskapligt lärande genom en estetisk lärprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Holmberg; [2023]
  Nyckelord :kvalitativ; naturvetenskap; aggregationstillstånd; fasövergångar; estetiska lärprocesser; dramapedagogik; undervisning; sociokulturell teori; variationsteori;

  Sammanfattning : I studien undersöktes huruvida den naturvetenskapliga undervisningen gynnas av de estetiska lärprocesserna och om naturkunskapslärare kan urskilja om dramapedagogik kan konkretisera abstrakta begrepp och bidra till att lärande uppstår hos eleverna. Kvalitativa metoder för datainsamling och analys användes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. LÄS MER

 2. 2. Phase behavior of mixtures of polyampholytic proteins and RNA: a toy model study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik - Genomgår omorganisation

  Författare :Sonny Nilsson; [2022]
  Nyckelord :llps; biomolecular condensates; polyampholyte; polymer; demixing; mixing; RNA; protein; IDP; phase transition; aggregation; charge decoration; mixing parameter; flory-huggin; step potential; metropolis hasting; sv; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Biomolecular condensates are aggregates formed from liquid-liquid phase separation through the interactions between nucleic acids and multivalent proteins. These condensates are essential for many biochemical processes inside the cell. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av förändringen i klimatpåverkan för en fordonsflotta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Arvid Jonsson; Moa Toll; Klara Friberg; Gustav Carlsson; Daniel Åkerlind; [2021]
  Nyckelord :Alternativa drivmedel; fordon; fordonsflotta; fossilfri; förnybar; GWP; Global Warming Potentials; klimatpåverkan; koldioxidekvivalenter; LCA; Livscykelanalys; växthusgasutsläpp; statistisk signifikans.;

  Sammanfattning : From the year 2018 to 2020 Uppsala Skolfastigheter AB changed their vehicle fleet to follow Uppsala municipality’s goal of a fossil-fuel-free vehicle fleet. Fossil-fuel-free, according to the municipality’s regulations, means that a vehicle can run on fossil-free fuel. LÄS MER

 4. 4. "Isen försvinner!" : En studie om förskolans yngsta barns kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sophie Eliasson; [2020]
  Nyckelord :aggregation state; phase transformation; chemistry; communication; pre-school children; toddlers; aggregationstillstånd; fasomvandling; förskolebarn; kemi; kommunikation; toddlare;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har sitt fokus på förskolans yngsta barn, 1 – 2,5 år, och deras kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form. Syftet med undersökningen är att belysa hur förskolans yngsta barn kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen. LÄS MER

 5. 5. De yngsta barnens språkutveckling relaterat till vattnets faser : En observationsstudie om hur barns språk kopplat till vattnets aggregationsformer kan förändras genom aktiviteter relaterade till lärandeobjektet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Filippa Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Pre-school; chemistry; language development; Förskola; kemi; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet tillsammans med fenomenografi och grundas på kvalitativa observationer av två olika barngrupper som genomfört experiment och reflektionssamtal ledda av en förskollärare. LÄS MER