Sökning: "aggressiv skatteplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden aggressiv skatteplanering.

 1. 1. Tvingande rapportering och informationsutbyte som verktyg mot aggressiv skatteplanering - Att hjälpa eller stjälpa legitimiteten i skattesystemet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; förvaltningsrätt; allmän rättslära; EU-rätt; finansrätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 antogs direktiv (EU) 2018/882 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC 6). Direktivet är en del av EU:s administrativa samarbete på beskattningsområdet och är till stora delar inspirerat av OECD:s arbete mot skatteplanering, aggressiv skatteplanering och skatteflykt. LÄS MER

 2. 2. Mandatory Disclosure Rules - En analys av SOU 2018:91

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Gullberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; skatteförfarandelagen; swedish tax procedures act; aggressiv skatteplanering; aggressive tax planning; DAC 6; BEPS; mandatory disclosure rules; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förslaget att införa en ny form av uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i skatteförfarandelagen. Förslaget består dels av en implementering av EU-direktivet DAC 6, dels av en inhemsk reglering som saknar motsvarighet i DAC 6. LÄS MER

 3. 3. Kommisionen på krigsstigen - En rättsanalys av kommissionens tillämpning av statsstödsreglerna i skattemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivana Sutalo; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; internationell beskattning; EU-rätt; olagligt statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att multinationella koncerner ägnar sig åt aggressiv skatteplanering har under det senaste decenniet blivit en självklarhet. De kan genom att utnyttja olikheter i ländernas skattelagstiftning planera sin beskattning och allokera kostnader till ett högskatteland och intäkter till ett lågskatteland för att på så vis behålla en större del av vinsten inom koncernen. LÄS MER

 4. 4. Fast driftställe – ett för alla, alla för ett? - Svensk beskattningsrätt i ljuset av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; BEPS Åtgärdspunkt Sju; Fast Driftställe; Verksamhet av Förberedande Alternativt Biträdande Art; Beroende Representant; Oberoende Representant; Tax Law; Permanent Establishment; Prepatory or Auxiliary Character; Dependent Agent; Independent Agent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Permanent Establishment status is a concept in the income tax law context. The term is defined in the Model Tax Convention of OECD and the Swedish Income Tax Act. The definition has with minor changes remained unchanged since its introduction. LÄS MER

 5. 5. There's a new sheriff in town! : En kvalitativ studie om OECD:s implementering av den största internationella skattereformen på över hundra år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Eleonor Broström; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :BEPS; Action 7; OECD; Permanent establishment; International taxation; Corporate Structure; Profitability; Ethics; Morality; BEPS; Åtgärdspunkt 7; OECD; Fast driftställe; Internationell beskattning; Bolagsstruktur; Lönsamhet; Etik; Moral;

  Sammanfattning : Den internationella skattelagstiftningen har inte följt globaliseringens snabba utveckling, där det idag saknas regler vilka till fullo reglerar multinationella koncerners vinstallokering. Idag är flertalet nationers skattebaser därmed urholkade, då företag kan allokera vinster till nationer med låg eller ingen beskattning. LÄS MER