Sökning: "aggressive behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden aggressive behaviour.

 1. 1. Information Operations & The Rising Threat in the Cyber Domain. Case Study of Finnish Governments Addressing the Cyber Threat Environment and Policies Countering Information Operations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tuuli Marjaana Järvinen; [2021-07-27]
  Nyckelord :Information operations; information warfare; cyber environment; extended security; policy analysis; hybrid influence;

  Sammanfattning : This research was inspired by two courageous Finnish women, journalist Jessikka Aro and PhD Saara Jantunen, who shined a light on Russian hostile behaviour on the Internet and started discussions about information operations nationally and internationally all over the world. Due to personally becoming a target of aggressive information campaigns, Jessikka Aro had to move abroad from her home as the FinnishSecurity and Intelligence Service suggested there is nothing to be done to counter theattacks or safeguard her from getting harassed online and "offline". LÄS MER

 2. 2. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 3. 3. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Riegertzon; [2021]
  Nyckelord :silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Sammanfattning : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. LÄS MER

 4. 4. Det dagliga våldet: en påverkan på relation och arbetssituation : Sekundäranalys av en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isak Berg; Evelina Krantz; [2021]
  Nyckelord :Aggression; Encounters; Experience; Geriatric; Aggression; Bemötande; Erfarenheter; Geriatrik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aggression mot vårdare är ett bestående problem inom vården. Vid vård- ochomsorgboende har var femte vårdare utsatts för hot och våld av brukarna. En vanlig orsaktill aggressivt beteende är en bakomliggande kognitiv svikt, vilket är vanligt förekommandeinom äldrevården. LÄS MER

 5. 5. Ofrivilliga förövare och motvilliga offer - En intervjustudie om pornografi och sexuell aggressivitet bland barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tania Arias Michea; Clara Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; Internetpornografi; Sexuell aggressivitet; Åldersverifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major global problem. Pornography often depicts humiliation and violence against women. Moreover, it becomes problematic to work for an equal society when children have free access to pornography online. LÄS MER