Sökning: "aggressivitet demens"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden aggressivitet demens.

 1. 1. Anhörigas erfarenheter att leva med en närstående med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronica Ludvigsson; Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :Dementia; family; spouses; experience; qualitative; Demens; familj; anhöriga; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att befolkningens livslängd ökar, diagnostiseras fler individer med demenssjukdom. Demenssjukdom är ett livslångt syndrom som har ett progredierande förlopp. Beteendestörningar som sjukdomen kan leda till är vanföreställningar, misstänksamhet, aggressivitet och ilska. LÄS MER

 2. 2. Musikens upplevda påverkan på personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jerry Gunnarsson; Emma Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Alzheimers sjukdom; Vaskulär demens; Frontotemporal demens; Musik; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Icke-farmakologiska behandlingar;

  Sammanfattning : Bakgrund: 50 miljoner människor i världen beräknas leva med någon form av demenssjukdom. En svårighet vid omvårdnad av personer med demenssjukdom är att bemöta de kognitiva samt beteendemässiga och psykologiska symptom som ofta uppvisas. LÄS MER

 3. 3. Djur i äldreomsorg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Lidén; Kelly Truong; [2019]
  Nyckelord :djurassisterad terapi; djurassisterad intervention; äldre med demenssjukdom eller Alzheimers eller kognitiva funktionsnedsättningar; effekter; vårdhem och välbefinnande;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer > 65 år ökar, vilket leder till att fler lever i hög ålder - som i sin tur innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det kan medföra för den äldre en förändrad livssituation med begränsningar som följd av nedsatt fysisk, psykisk och social hälsa. LÄS MER

 4. 4. Alternativa strategier till tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvård på äldreboende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet

  Författare :Samantha Heen; Kristin Hermanseter; [2019]
  Nyckelord :Begränsning; demens; omvårdnad; strategier; tvång;

  Sammanfattning : Introduktion: Var femte år fördubblas antalet personer med demenssjukdom och det beräknas vara cirka 50 miljoner människor i världen som lever med denna sjukdom. Demens är en degenerativ sjukdom där hjärnan skadas. De allmänna symtomen vid demens är; minnesstörningar, språkstörningar och initiativförlust. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnad för att minska aggressivitet hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Soudabeh Asadi; [2018]
  Nyckelord :Demens; Geriatrik; Aggressivitet; Omvårdnad; BPSD; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är en av de största framtida sjukdomarna. 30 procent av inlagda patienter över 65 år lider av demenssjukdom. Medellivslängden ökar eftersom gruppen äldre ökar, vilket medför att även antalet personer med demenssjukdom ökar för varje år. LÄS MER