Sökning: "ahmed allo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ahmed allo.

  1. 1. "Våra barn är det viktigaste vi har och det är så enormt viktigt för framtiden" : Föräldrars inställning och upplevelser av föräldrautbildningar inom Svenska fotbollförbundets verksamhet i Stockholms län

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Ahmed Allo; Kristoffer Lindgren; [2018]
    Nyckelord :Föräldrautbildningar; inställning; upplevelse; inlärning;

    Sammanfattning : Denna studie är en kvantitativ enkätstudie riktad till föräldrar som deltagit i föräldrautbildningar inom svensk fotboll i Stockholm län. Studien syftar till att öka kunskapen kring fotbollsföräldrars inställning och upplevelse av deras deltagande i föräldrautbildningar som Svenska fotbollförbundet bedriver i Stockholms län. LÄS MER