Sökning: "akademisering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet akademisering.

 1. 1. Socionomutbildningens kunskapsutmaningar. En enkätstudie om nyutexaminerade socionomers upplevelse av kunskap från utbildningen och kunskapskravet på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tilda Kasperowski; Elin Berglund; [2021-01-15]
  Nyckelord :nyutexaminerade socionomer; profession; socionomutbildningen; akademisering; kunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socionomer från Göteborgs universitet upplever hur väl kunskapen från socionomprogrammet överensstämmer med kunskapen som förväntas på deras arbetsplatser. Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie med 48 nyutexaminerade socionomstudenter som tagit examen 2018, 2019 och 2020. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara kvalificerad samtals-partner och rådgivare” -En kvalitativ studie om speciallärarutbildningen speciali-sering utvecklingsstörning Lise Persson

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lise Persson; [2020-06-23]
  Nyckelord :speciallärare; specialisering utvecklingsstörning; kvalificerad samtalspartner; yrkespraktik; akademisering; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur utbildningsverksamheten på fyra lärosä-ten utformar undervisningen i relation till examensmålet ”visa förmåga att vara en kvalifice-rad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling” inom spe-ciallärarutbildningen, specialisering utvecklingsstörning.Undersökningen utgår från en hermeneutisk ansats och genomfördes med en kombination av två kvalitativa metoder, dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Praktiska moment och dess roll i lärarutbildningen : En kvalitativ studie om hur två olika lärargrupper förhåller sig till sin lärarutbildnings praktiska moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fred Hampus; Louisa Nordmark; [2020]
  Nyckelord :lärarutbildning; horisontell diskurs; vertikal diskurs; praktiska moment; akademisering;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur synen på lärarutbildningen skiljer sig mellan två grupper av lärare, varav den ena gruppen har en examen från den nya lärarutbildningen från 2011 och den andra gruppen från äldre lärarutbildningar. Vi har undersökt deras syn på hur deras lärarutbildning balanserade det praktiska med det teoretiska och även deras syn på sex olika praktiska moment i lärarutbildningen: planering, konflikthantering, ledarskap, läs- och skrivinlärning, gruppdynamik och specialpedagogik. LÄS MER

 4. 4. Det uppskattade men avvecklade ämnet -En studie om diskussionen runt metodikämnets roll och plats i den föränderliga lärarutbildningen från 1970-talet fram till 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Hallman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Debatten runt metodikämnet har idag åter aktualiserats då argument för ett återinförande av ämnet i lärarutbildningen åter framförs. Det var därför historiskt intressant att undersöka hur det resonerades runt metodikämnet i samband med att ämnet avvecklades. LÄS MER

 5. 5. Samhällsförändringar och Försvarsmakten : en tematisk analys av officersprofessionens framväxt från 1994 till nutid (2020)

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ylva Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :officersprofession; internationalisering; akademisering; folkförankring; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Försvarsmaktens omorganisation och nedläggningar av regementen i mitten av 1990-talet och fram till 2010 förändrade inriktningen på försvaret av Sverige från invasionsförsvar till insatsförsvar. Organisationen utvecklades från ett omfattande materiellt och personellt försvar till en mindre, mer tekniskt avancerat och personellt flexiblare organisation där fokus låg på individens kompetens och vilka uppgifter som var prioriterade att lösas. LÄS MER