Sökning: "akademisk litteracitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden akademisk litteracitet.

 1. 1. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
  Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet. LÄS MER

 2. 2. Räcker språket till för högskolestudier? : Om Tisus, högskolans behörighetskrav i svenska och de faktiska språkbehoven på högskolan.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Mia Monica Nyberg; [2020]
  Nyckelord :high stake; language testing; academic literacy; phenomenography; high stake; Tisus; akademisk litteracitet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med den här masteruppsaten är huvudsakligen att undersöka hur Tisus, ett språkprov som kan ge behörighet i svenska för universitetsstudier, uppfattas av testtagarna. Detta görs medelst en enkät med 227 respondenter, varav drygt hälften hade godkänts på testet och de övriga hade underkänts. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i akademiska studier : En undersökning av användning av digitala verktyg ur ett studentperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Regina Mary Enedahl; [2016]
  Nyckelord :Digital kompetens; IKT; digitala verktyg; digital literacy; mixed methods; universitet; högskolan;

  Sammanfattning : Digitala teknologier har ändrat förutsättningarna inom utbildningssektorn och bidragit till en dramatisk ökning av studenternas tillgång till och användning av digitala verktyg för sina studier. Begreppet digital kompetens har beskrivits som en av flera nyckelkompetenser som behövs för att kunna delta i samhället och ingår numera som mål i examensordningen på akademisk nivå i utbildningen för exempelvis förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Kamratrespons i högre utbildning : - att sätta texter i rörelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ingrid Hallberg; [2014]
  Nyckelord :Academic discourse; literacy; academic writing; process-oriented writing; response groups; peer response; feedback; Akademisk diskurs; litteracitet; akademiskt skrivande; processorienterat skrivande; responsgrupper; kamratrespons; feedback;

  Sammanfattning : Many students who come to universities and colleges find it difficult to acquire a well-functioning academic language, especially in writing. This is confirmed in several studies (Ahlm m.fl. 2009, Ask, 2005, 2007, Hoel 2010). LÄS MER