Sökning: "akademisk subjektivitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden akademisk subjektivitet.

 1. 1. Mätbarhetens återverkan : hur prestationsbaserade utvärderingssystem påverkar forskar- och publiceringspraktiker, disciplinära normer samt skapandet av forskarsubjekt vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonatan Nästesjö; [2016]
  Nyckelord :accountability; humanities; research practices; publication patterns; disciplinary norms; academic subjectivity; governmentality; library and information studies; Sweden; utvärdering av forskning; prestationsbaserade resursfördelningssystem; mät- och utvärderingsbarhet; forskarpraktiker; humaniora; performance-based research funding systems; research evaluation; publiceringspraktiker; disciplinära normer; akademisk subjektivitet; biblioteks- och informationsvetenskap; Sverige; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In order to enhance the accountability and legitimacy of public research, performance-based research funding systems have been introduced in numerous countries during the last decades. Although this development has gathered considerable interest in recent years, it is thus far not clear how performance measures shape research practices and academic subjectivity. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER

 3. 3. "det finns ju två typer av människor här..." En diskursanalytisk studie om konstruktionen av sexualitet på psykologprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julius Lindeberg; Johanna Dahlin; [2009]
  Nyckelord :sexualitet; psykologi; fokusgrupp; socialkonstruktionism; diskursanalys; Foucault-inspirerad diskursanalys; diskurs; subjekt; subjektsposition; makt kunskap; subjektivitet; psykologprogrammet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är tvådelat. Uppsatsen syftar till att försöka tydliggöra några av de sätt som sex och sexualitet konstrueras på vid psykologprogrammet i Lund. På längre sikt syftar den empiriska studien även till att öppna upp för en förändringspotential när det gäller undervisningen om sexualitet på psykologprogrammet. LÄS MER

 4. 4. En rättvisande bild och försiktighetsprincipen - en studie utifrån ett värderingsperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gisela Exler; Ann Falkenberg; [2006]
  Nyckelord :En rättvisande bild; försiktighetsprincipen; IAS39; opinionsbildning och verkligt värde.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska börsnoterade företag samt revisionsprofessionen förhåller sig gentemot försiktighetsprincipen och en rättvisande bild när finansiella instrument enligt IAS39 redovisas till verkligt värde i årsredovisningen. Den metod vi valt för vår uppsats är kvalitativ då vårt syfte är av förstående karaktär och bygger på intervjuer. LÄS MER