Sökning: "akademiska ord"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden akademiska ord.

 1. 1. Hinder och möjligheter med läsläxa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Sjöstrand Croon; Annelie Pettersson; [2020]
  Nyckelord :effektivitet; efficiency; homework; läsläxa; läxa; läsutveckling; motivation; parents; performance; påverkan; quality; reading; socioeconomic background; stress; åldersgrupp;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi undersökt vilka möjligheter och hinder som finns med läsläxa. Läsläxor tycks vara ett självklart verktyg att använda sig av i undervisningen för att främja goda akademiska resultat samtidigt som effekten av dem och rättvisan med läxor diskuterats friskt i samhället och media under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteratur och de samhällsorienterade ämnena- En bra kombination?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Ottosson; Olesia Lomovskaja; [2019]
  Nyckelord :fiktion; lärande; läsning; samhällsorienterande ämnena; skönlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad tidigare forskning säger om hur användning av skönlitteratur påverkar lärandet i de samhällsorienterande ämnena. Vår frågeställning är formulerad som följer: Vad säger forskning om hur skönlitteratur påverkar lärandet i de samhällsorienterade ämnena? Vår förhoppning med kunskapsöversikten är att lärarstudenter, men också verksamma lärare, ska få mer förståelse för vad skönlitteratur kan bidra med i undervisningen och hur den påverkar elevers lärande. LÄS MER

 4. 4. Ord i några av gymnasieskolans skönlitterära texter : En jämförande studie ur ett andraspråksperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Hyllander; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ord; skönlitteratur; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans ämne svenska som andraspråk förväntas inte eleverna kunna tillgodogöra sig litteraturhistoriska kunskaper i samma mån som eleverna i ämnet svenska. I stället betonas skönlitteraturens roll som språkligt verktyg. LÄS MER

 5. 5. Andelsbaserad crowdfunding som finansieringskälla inom IT-sektorn - En kvalitativ studie om andelsbaserad crowfunding bland svenska småföretag inom IT-sektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Jallow; Carl-Johan Rudin; [2018-04-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, there is a broad consensus on the importance of small business for employment, growth, competitiveness of the economy. Financing the establishment and growth of smaller companies is therefore a matter of great importance for the economy as well as for our prosperity. LÄS MER