Sökning: "akademiskt skrivande svenska som andraspråk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden akademiskt skrivande svenska som andraspråk.

 1. 1. Vad och hur ska studenterna skriva? Möjligheter och begränsningar i uppgiftsinstruktioner i en högskolekurs med flerspråkiga studenter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Arne Håkansson; [2020-11-09]
  Nyckelord :uppgiftsinstruktioner; flerspråkighet; breddat deltagande; genre; textaktivitet; textdisposition; akademiskt skrivande;

  Sammanfattning : Svenska högskoleutbildningar har som ansvar att öka andelen underrepresenterade grupper och detta kräver strategier för breddat deltagande för att dessa studenter ska kunna fullfölja studierna. Bland dessa grupper kan det finnas flerspråkiga studenter. LÄS MER

 2. 2. Det tar dubbelt så lång tid. Flerspråkiga förskollärarstudenters erfarenheter av akademiskt skrivande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lina Larsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :flerspråkiga studenter; akademiskt skrivande; academic literacy; förskollärarprogrammet; Enheten för akademiskt språk ASK ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande undersökning är att med utgångspunkt i frågan om breddat deltagande inom svensk högskola ta del av de upplevelser som flerspråkiga studenter har av sina studier. Främst handlar det om att ta del av studenternas erfarenheter av det akademiska skrivandet men viktiga frågor är också hur de upplever att de blir en del av den diskurs som deras programutbildning utgör, samt vilken stöttning de skulle önska för sina studier. LÄS MER

 3. 3. Akademiskt ordförråd under utveckling: med fokus på substantiv i Tisustexter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Olausson Ylva; [2017-06-08]
  Nyckelord :Tisus; ordförråd; substantiv;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Svenska som andraspråk Vt 2017 Handledare: Sofie Johansson.... LÄS MER

 4. 4. Övergången mellan gymnasiala och akademiska studier – ur ett studentperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Helg Granbom; [2014-08-25]
  Nyckelord :stadieövergång; nybörjarstudenten; studieavhopp;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA220Vt 2014Handledare: Sally Boyd.... LÄS MER

 5. 5. Tretton dagars skrivande : En undersökning av de skrivhändelser som äger rum samt de texter som produceras i ett tvåspråkigt hem

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Litteraturvetenskap och nordiska språk

  Författare :Annika Norlund Shaswar; [2006]
  Nyckelord :skriftbruk; skrivande i hemmet; genrer; tvåspråkighet; etnografi;

  Sammanfattning : I denna etnografiskt baserade fallstudie av skriftbruk undersöks skrivhändelser som äger rum och texter som produceras i ett tvåspråkigt, svensk-kurdiskt hem. Forskningsfältet New Literacy Studies och teoribildningen kring genrer som socialt konstruerade konventioner utgör teoretiska utgångspunkter för undersökningen. LÄS MER