Sökning: "akalkyli"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet akalkyli.

  1. 1. NUMICON - ETT TAKTILT OCH VISUELLT LABORATIVT MATERIAL FÖR ATT FRÄMJA ANTALSUPPFATTNING - en interventionsstudie om fyra elever i specifika matematiksvårigheter

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Lillian Greek; Sairah Hasan; [2020-01-16]
    Nyckelord :Numicon; antalsuppfattning; specifika matematiksvårigheter; dyskalkyli; akalkyli; interventionsstudie;

    Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att pröva Numicon, ett interventionsmaterial som är framtaget för att stödja elever i matematiksvårigheter utvecklingen av antalsuppfattning samt utveckla ny specialpedagogisk och didaktisk kunskap kring antalsuppfattning som är betydelsefull för vår blivande roll som speciallärare. Nedanstående forskningsfrågor utforskar hur interventionen tar sig uttryck i undervisningen:• Hur tar sig eleverna an materialet?• Vilka möjligheter och hinder visar sig i interventionen?• Vilka erfarenheter utvecklar vi som speciallärare av att genomföra denna interventionsstudie?Studien omfattade 4 elever i specifika matematiksvårigheter, två elever i årskurs 3 och två elever i årskurs 9. LÄS MER