Sökning: "aktör- nätverksteori"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden aktör- nätverksteori.

 1. 1. Förskolechefers upplevelse av likvärdighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Lööv; Veronica Hellström; [2019]
  Nyckelord :Förskolechef; likvärdighet; aktör-nätverksteori;

  Sammanfattning : Förskolorna i Sverige regleras genom skollagen och läroplanen, där likvärdighet fått en betydande roll. Med likvärdighet avses främst att kvalitén på utbildningen ska vara lika för alla barn oberoende av var i landet de bor och som är ett uppdrag som vilar på förskolecheferna. LÄS MER

 2. 2. Icke-mänskliga aktörer i ett förändrat uppdrag : En kvalitativ studie om hur posthumanistisk teori kan bidra till förskolans kvalitet och måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Måluppfyllelse; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; temaarbete; aktör-nätverksteori; posthumanism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur posthumanistisk teori kan bidra till måluppfyllelse och kvalitet i förskolan genom att synliggöra relationer mellan aktörer i ett tematiskt arbetssätt. Forskningsfrågor som ämnar svara på detta är; hur samverkar pedagoger, barn samt icke-mänskliga ting i förskolans temaarbete? Samt vilka handlingar möjliggörs därigenom för det systematiska kvalitetsarbetet? Problemområdet beskrivs utifrån stora skillnader i kvalitet mellan förskolor samt att undervisning i samband med den reviderade läroplanen tar stöd i nya teorier. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning och IKT  ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mattias Berggren; [2019]
  Nyckelord :Kunskapsbedömning; Gymnasieelever; Informationsteknik; Sociala Nätverk;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag genom en kvalitativ analys av intervjuer utifrån en aktör, nätverksteori undersökt hur elever uppfattar den formativa bedömningen och IKT (informations- och kommunikationsteknik) på en gymnasieskola. Tidigare forskning inom formativ bedömning fokuserar främst på feedback. LÄS MER

 4. 4. Gör om gör rätt! Stadens rätt till grönska : Ett kombinerat arbete om gröna inslag för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tove Petersson; Matea Corkovic; [2019]
  Nyckelord :Gröna inslag; Hälsa och välbefinnande; Restorativa miljöer; Grönska; Varvsholmen; Psykisk hälsa; Arkitekturprofessionen; Planarkitekt; Landskapsarkitekt;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur grönskan i staden kan bidra till restorativa värden och med positiva värden för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité. Syftet är att undersöka hur gröna inslag kan tillföra människan restorativa värden samt vilka intentioner arkitekturprofessionen har med planering av gröna inslag i staden. LÄS MER

 5. 5. Förstelärarreformen : Ett uppdrag för utveckling, under utveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Annelie Mickelsson; [2019]
  Nyckelord :first teacher; actor-network theory ANT ; sociomaterialism; qualitative studie; förstelärare; aktör-nätverksteori; sociomaterialiteter; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studien utgår från aktör- nätverksteori (actor-network theory, ANT) och baseras på litteraturstudier och intervjuer med rektorer och förstelärare. I studien beskrivs nätverken som uppstår runt försteläraruppdraget, vilka krafter som påförs och deras interaktion. LÄS MER