Sökning: "aktör"

Visar resultat 1 - 5 av 1133 uppsatser innehållade ordet aktör.

 1. 1. Facklig organisering inom policyprocessen – hur fackliga centralorganisationer upplever sin möjlighet till påverkan vid statligt utredningsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefina Tänge; [2021-01-21]
  Nyckelord :fackliga centralorganisationer; kommitté- och remissväsendet; statliga utredningar; korporativism; interaktiv samhällsstyrning; organiseringsvariabler; isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka om samhällsstyrningen, sedan avkorporativiseringen, förändrat de fackliga centralorganisationernas förutsättningar för påverkan genom institutionella arenor, och i så fall hur centralorganisationerna upplever det.Teori:Uppsatsens teoretiska ramverk består av nyinstitutionell teori, och specifikt isomorfism i kombination med aktör- och strukturanalysens analysverktyg organiseringsvariabler. LÄS MER

 2. 2. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelse av skolan och sin egen brottsförebyggande funktion : En kvalitativ studie genomförd på lärare i den svenska grundskolan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Plate; Rikard Englund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En lyckad grundskoleutbildning är brottsförebyggande för individen. Skolan är en institution som är brottsförebyggande trots att det inte är skolans huvudsyfte. Skolans uppdrag är noga beskrivet i skolans styrdokument som lärare och annan skolpersonal ska förhålla sig till i sitt dagliga arbete. LÄS MER

 4. 4. Katedern som aktör i bildsalen - betydelsen av materialitet i en lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Ovland; Matilda Widell; [2021]
  Nyckelord :Aktör-nätverksteori. Bildundervisning. Kateder. Lärandemiljöer. Makt. Materialitet. Klassrumsutformning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra materialitetens betydelse för katederns tillblivelse och aktörskap i ett bildklassrum. Frågeställningarna utgår från ett aktörnätverksperspektiv (ANT) där alla ting - mänskliga som materiella - likställs under begreppet aktörer. LÄS MER

 5. 5. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om utpekandet av ”den Andre” i förskolans läroplan, Lpfö 98:18

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alaa Mustafa; [2021]
  Nyckelord :förskolans läroplan; förskola; Lpfö 98:18; pedagogik; ”vi och dom”; ”de andra”; norm; språk; makt; identitet; Vithet; svenskhet;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva en diskursanalys om, och i så fall hur, representativa begrepp i förskolans läroplan Lpfö 98:18 speglar maktförhållandet i majoritetssamhällets normer. Jag har genom att anta ett poststrukturalistiskt perspektiv belyst och analyserat konstruktionen av begreppen demokrati, norm, språk och identitet i förskolans läroplan Lpfö 98:18. LÄS MER