Sökning: "aktieägarmodellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet aktieägarmodellen.

 1. 1. Hållbart företagande - moralisk eller rättslig skyldighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Erixon; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; företagsekonomi; nationalekonomi; Vinstsyfte; Aktiebolag; Aktieägare; 3 kap. 3 § ABL; Hållbart företagande; CSR; Moral; Etik; Miljö; Friedman; Sjåfjell; Sociala kontraktet; Carrolls pyramid; Aktieägarmodellen; Intressentmodellen; Företags ansvar; Uppföljningssystem; Reglering av vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart företagande kan anses förenligt med gällande rätt. Vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER

 2. 2. Ägarinflytande i börsbolag - den svenska aktieägarmodellen under förändring?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dain Nevonen; [2006]
  Nyckelord :Company law;

  Sammanfattning : Vid en börsintroduktion aktualiseras frågeställningar rörande kontroll. Inflytandet över verksamheten försvåras eftersom allmänheten bjuds in att investera. Svensk rätt tillhandahåller dock ett antal konstruktioner för att bibehålla kontroll vilka undersöks i föreliggande uppsats. LÄS MER