Sökning: "aktiemarknadsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet aktiemarknadsrätt.

 1. 1. En genväg till kontroll? – hur finansiella arrangemang som ger innehavaren en liknande finansiell exponering som aktieägande förhåller sig till de aktiemarknadsrättsliga reglerna om budplikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Löfdahl; [2021-07-09]
  Nyckelord :Aktiederivat; Aktiemarknadsrätt; Budplikt; Börsrätt; God sed på aktiemarknaden; Kontantavräknade aktiederivat; Kontantavräknade finansiella arrangemang; Kontrollägarskifte; Passiviserade aktier;

  Sammanfattning : Den som förvärvar aktier i ett noterat bolag så att dennes totala innehav representerar mer än 30 procent av rösterna i bolaget blir med anledning av de aktiemarknadsrättsliga reglerna om budplikt skyldig att erbjuda sig att förvärva även resterande aktier i bolaget. Reglerna syftar framförallt till att skydda övriga aktieägare då det sker ett så kallat kontrollägarskifte i ett noterat bolag men i förlängningen kan reglerna också sägas bidra till att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden genom att säkerställa att aktieägarvärden inte systematiskt förskjuts till aktieägare med kontrollposter och starka förhandlingspositioner. LÄS MER

 2. 2. I korsningen mellan aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt: När bör särskilda skäl enligt särregeln anses föreligga?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Park Larsson; [2021-06-21]
  Nyckelord :Särskilda skäl; Särregeln; Tvångsinlösen; Minoritetsaktier; Lösenbelopp; Offentliga uppköpserbjudanden; Takeovers;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera innebörden av rekvisitet särskilda skäl. Analysen bygger på undersökningar av motiven bakom tvångsinlöseninstitutet, lösenbeloppsbestämmelser, särregelns ändamål och det aktiemarknadsrättsliga regelverk som gäller vid ett offentligt uppköpserbjudande. LÄS MER

 3. 3. Jurisdiktionella uteslutningar, likabehandling och dispens : Särskilt om jurisdiktionella uteslutningars tillåtlighet enligt unionsrättslig och svensk takeover-reglering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Aktiemarknadsrätt; takeover-erbjudanden; jurisdiktionella uteslutningar; likabehandlingsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Insiderinformation och nyhetskanalers rapportering om emittenter – En utredning av definitionen och hanteringen av insiderinformation i MAR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melina Trydegård; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; aktiemarknadsrätt; insiderinformation; MAR; marknadsmissbruksförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The EU Market Abuse Regulation, MAR, entered into force in July 2016 and is a central framework in the field of stock-market law. The regulation provides a uniform definition of the concept of inside information that has a significant role in both the application and understanding of several provisions in the regulation. LÄS MER

 5. 5. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram - En civilrättslig undersökning avseende lag- och självregleringens inverkan på beslutsreglerna med beaktande av bakomliggande bolagsstyrningsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Natalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Associationsrätt; Aktiemarknadsrätt; Civilrätt; Rättsekonomi; Incitamentsprogram; Bolagsstyrning; Corporate Governance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är vanligt förekommande på den svenska aktiemarknaden. Programmen riktas ofta till bolagsledningen i aktiemarknadsbolag i syfte att skapa långsiktiga bolagsstyrningsengagemang i aktieägarnas intresse samt att behålla och rekrytera nyckelpersoner till bolaget. LÄS MER