Sökning: "aktiepåverkan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet aktiepåverkan.

  1. 1. Vinst både på och utanför fotbollsplanen? : En fallstudie om hur europeiska fotbollsklubbars matchprestation påverkar sponsrande företags aktiekurs

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Patrik Wängdahl; Tobias Heinonen; [2016]
    Nyckelord :Game outcome; odds; average abnormal return; event study; main sponsor; share price impact; Matchutfall; odds; genomsnittlig avvikande avkastning; eventstudie; huvudsponsorer; aktiepåverkan;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb påverkas av olika matchutfall.Teoretisk referensram: Studien använder sig av den effektiva marknadshypotesen som primär teori, utöver det används teorier kring behavioural finance samt veckoslutseffekten. LÄS MER