Sökning: "aktionsforskning informatik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden aktionsforskning informatik.

  1. 1. Grafisk modellering som stöd i förstudiefasen : En aktionsforskning om hur grafiska modeller kan underlätta kommunikation mellan utvecklare ochanvändare i en förstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Oskar Melkersson; Adam Wretström; [2013]
    Nyckelord :Feasibility study; graphical modeling; action research; Förstudie; grafisk modellering; aktionsforskning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER