Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 530 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Rasten som verktyg : Att med hjälp av pedagogstyrda rastaktiviteter skapa en tryggare och meningsfull rast.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Niclas Käck; [2022]
  Nyckelord :Vuxennärvaro; rastaktiviteter; trygghet; gemenskap; konflikthantering;

  Sammanfattning : Många elever upplever skolgården som en otrygg plats där de är rädda för att bli lämnade ensamma och med få vuxna att vända sig till. Rasten är ofta en outnyttjad tid som kan ses som en möjlighet och användas som ett lärotillfälle. Studiens syfte är att förändra och angripa ett verkligt problem som redan finns på skolan. LÄS MER

 2. 2. Translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskapsundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Matti Larsson; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; folkhögskola; pedagogik; pedagogiska rollspel; rollspel; samhällskunskap; SO-undervisning; spel; spelbaserad undervisning; vuxenutbildning; translanguaging; transspråkande.;

  Sammanfattning : I denna studie tillämpas translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskaps-undervisning. Studien genomfördes i en flerspråkig klass på folkhögskola, där majoriteten av eleverna är emergent flerspråkiga. LÄS MER

 3. 3. Designa och analysera kemiundervisning utifrån en didaktisk modell : En aktionsforskningsstudie med utgångspunkt i den didaktiska modellen Map of practical work för didaktisk analys och design av undervisning innehållande blandningar och lösningar i låg- och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Bertilsson; Karin Bergerheim; [2022]
  Nyckelord :Aktionsforskning; didaktik; naturvetenskap; didaktiska modeller.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till en ökad kunskap kring hur den didaktiska modellen Map of practical work framtagen av Millar m.fl. (1999) kan användas som stöd för didaktisk design samt didaktisk analys av naturvetenskapsundervisningen på låg- och mellanstadiet. LÄS MER

 4. 4. "Det är bra, för då har man något att göra" : Ett utvecklingsinriktat arbete om elevernas fria tid under deras skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tommie Vadaszi; Simon Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Meningsfull fritid meaningful leisure time ; elevers trygghet och inflytande students safety; influence ; stimulerande och varierande aktiviteter stimulating and varied activities ; samspel interplay ; Kamratrelationer peer relationships fritidshem after school care .;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsinriktade arbete fokuserar på elevers lunchraster. Rasten tolkar vi som barnens fria tid under deras skoltid där vårt syfte med arbetet har bland annat varit att skapa en tryggare lunchrast för eleverna och öka deras inflytande över rastaktiviteterna. LÄS MER

 5. 5. Organiserande syften i praktiken : En studie om införlivandet av den didaktiska modellen organiserande syften i en lärares arbete med lärandeprogression i NO-undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Karlsson; Mikaela Påfvels; [2022]
  Nyckelord :Action research; didactic models; early elementary years; learning progres-sion; natural science education; organizing purposes; Aktionsforskning; didaktiska modeller; lågstadiet; lärandeprogression; NO-undervisning; organiserande syften;

  Sammanfattning : In educational research to date, many studies have tried to explain how to reduce the gap between theory and practice in science education. Parts of this research have been conducted through the medium of didactic models. LÄS MER